course-details-portlet

FI1104 - Det 20. århundres filosofi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave/Skriftlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 5/10
Skriftlig eksamen 5/10 6 timer E

Faglig innhold

Det tidlige 1900-tallets analytiske filosofi, med både tyskspråklige og britiske røtter gjennom Frege og Russell, ville gi et nytt grunnlag for filosofien i logisk analyse av språket og språklig mening. Den amerikanske pragmatismen, med Peirce og James, ville bringe filosofien nærmere menneskelige anliggende gjennom å knytte mening og sannhet til praksis. Innen den tyskspråklige tradisjonen med røtter i Kant, søkte fenomenologien med dens skaper Husserl å opprette en ny type grunnlag for viten. Samtidig radikaliseres hermeneutikken, læren om forståelse og tolkning, gjennom å inngå en forening med fenomenologien, framfor alt gjennom Heidegger. Den kritiske teoriens grunnleggere Adorno og Horkheimer argumenterte mot all tradisjonell teoris krav på å være politisk og sosialt nøytral. I FI1104 skal disse utviklingslinjer følges gjennom 1900-tallet. Det innebærer å følge både sentrale temaer og strider innen de ulike tradisjoner, samt grenseoverskridende filosofiske arbeid. Tyngdepunktet i emnet kommer til å ligge på den senere delen av 1900-tallet. Dette er også en periode der deler av den analytiske filosofien er blitt utviklet i mer pluralistiske retninger. Grenseoverskridende arbeid mellom den tyske og pragmatiske tradisjonen gjøres blant annet av Rorty, og av Habermas mellom den analytiske og den kritiske tyske tradisjonen. Måten makt og kjønn har preget klassisk filosofiske problemer på ble også til et sentralt tema i perioden. Emnet bygger både på oversiktslitteratur og originalverk (delvis i oversettelse).

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse av emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten har

  • kunnskap om hovedtrekkene i de filosofiske utviklingslinjene på 1900-tallet og kunnskap om sentrale filosofers verk
  • mer inngående kunnskap om noen sentrale filosofiske tekster fra 1900-tallet

Ferdigheter

Kandidaten har evne til å

  • lese filosofiske originaltekster (i oversettelse) fra 1900-tallet
  • bruke og kritisk forholde sig til sekundærlitteratur om 1900-tallets filosofi
  • se argumentene til 1900-tallets filosofer i forhold til hverandre og til filosofiske problemstillinger i vår egen samtid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsgrupper og egenaktivitet. Det kreves to godkjente øvingsoppgaver (hver på 1600-3200 ord i 12 pkt. Times New Roman, 1,5 linjeavstand) for å kunne gå opp til eksamen. Øvingsoppgaver gis bare i det semester det gis undervisning i emnet, men de er gyldige både dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Vurderingen skjer gjennom en hjemmeoppgave og en 6-timers skriftlig skoleeksamen (ingen tillatte hjelpemidler). Hjemmeoppgaven (4400-6000 ord) skrives på grunnlag av én av de obligatoriske øvingene etter tilbakemelding fra seminarleder. Skoleeksamen tar i større grad sikte på å teste breddekunnskaper i emnet. Begge delene teller likt.

Begge eksamener må være bestått i samme semester. Ved gjentak av eksamen må begge eksamensdeler tas på nytt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFFI113 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filosofi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave/Skriftlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 5/10 E 10.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 5/10

Utlevering
18.11.2022

Innlevering
02.12.2022


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU