course-details-portlet

FI1001 - Klassisk og moderne filosofi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i den vestlige filosofis historie, fra Platon og Aristoteles til slutten av det 19. århundre. Emnet baseres i hovedsak på originaltekster av filosofer som står sentralt i den vestlige filosofiske tradisjon, herunder Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant og Hegel. Disse tekstenes betydning belyses ytterligere gjennom kommentarlitteratur og/eller tekster av mindre kjente filosofer.

Emnets tekster gjennomgås i kronologisk rekkefølge. Emnet vil samtidig belyse systematiske sammenhenger i tekstene mellom spørsmål innen teoretisk og praktisk filosofi, f.eks. ved å fremheve måten et bestemt syn på mennesket som handlende vesen påvirker metafysiske grunnkategorier eller måten erkjennelsesteoretiske overveielser bestemmer etiske, estetiske og politiske teorier. Emnet fremhever også hvordan slike sammenhenger om- og ny-fortolkes i løpet av den filosofiske tradisjonen.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse av emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

  • har kjennskap til grunnleggende tanker hos sentrale skikkelser i den vestlige filosofis historie.
  • har kjennskap til sammenhenger mellom metafysiske og erkjennelsesteoretiske posisjoner, og etiske og politiske teorier i den vestlige filosofis historie.
  • har kjennskap til utviklinger og endringer i oppfattelsen av naturen, av samfunnet og av mennesket.

Ferdigheter:

  • kan lese og analysere filosofihistoriske originaltekster (i oversettelse).
  • kan reflektere over hvordan ulike syn på virkeligheten, menneskets natur, etikk og politikk gjensidig påvirker hverandre.
  • kan sette filosofiske teorier inn i en større systematisk og historisk sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og egenaktivitet.

Forelesningene går gjennom og forklarer hovedpunktene i pensumtekstene. Seminarene gir studentene mulighet til å fordype seg i utvalgte deler av pensum.

For å kunne gå opp til eksamen kreves det godkjent obligatorisk aktivitet. For nærmere informasjon om obligatorisk aktivitet henvises det til Blackboard. Den obligatoriske aktiviteten kan kun gjennomføres det semesteret det gis undervisning i emnet, men er gyldig både i dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Vurdering gjennom 6-timers skriftlig skoleeksamen. Ingen tillatte hjelpemiddel.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensumlisten vil være tilgjengelig ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FI1401 7.5 HØST 2022
FI1202 7.5 HØST 2022
FI1102 15.0 HØST 2022
HFFI112 15.0 HØST 2022
FI1201 7.5 HØST 2022
FI1402 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Etikk
  • Filosofi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 16.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 52
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 4
SL271 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 10.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU