course-details-portlet

FH3008 - Helseøkonomi og folkehelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i grunnleggende helseøkonomiske begreper og prinsipper, anvendelse av disse i et folkehelseperspektiv og med tanke på planlegging og evaluering av ulike former for folkehelsearbeid. Tema som tas opp er:

 • Å måle helse i et livsløpsperspektiv: Helserelatert livskvalitet og kvalitetsjusterte leveår/gode leveår
 • Ulikhet i helse og behov for helsetjenester, forebygging versus behandling
 • Organisering og finansiering av helsetjenesten og av folkehelsearbeid
 • Effektivitet, fordeling og likhet
 • Metoder for økonomisk evaluering: Kostnad-effekt og kostnad-nytte analyser
 • Folkehelsearbeid, prioritering og samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Kurset behandler sentrale helseøkonomiske begreper og prinsipper som gode leveår og ulike måter å måle dette på, effektivitet og fordeling, økonomisk evaluering av folkehelsearbeid og helsetjenester - og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I kurset blir det gitt en innføring i organisering og finansiering av helsetjenester og folkehelsearbeid generelt, ulike aspekter ved effektivitet, hvordan samfunnsøkonomisk lønnsomhet kan forstås, metoder for økonomisk evaluering av helsetiltak og av prioritering i praksis. Gjennomføring av kostnad-effekt analyser og kostnad-nytte analyser blir gjennomgått, herunder ulike måter å måle helse og uhelse på - kvalitetsjusterte leveår (QALY) og Disability Adjusted Life Years (DALY) spesielt. Helseøkonomiske begreper, prinsipper og anvendelser vil bli drøftet i lys av helsepolitiske mål og relevans for folkehelsearbeid i praksis.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset skal studenten:

Kunnskaper

 • Ha god kjennskap til hvorfor vi prioriterer som vi gjør i Norge, det vil si, kjenne prioriteringskriteriene som blir brukt i Norge inkludert deres historie og hvordan disse brukes i praksis i ulike deler av helsetjenesten og i folkehelsearbeidet
 • Ha kjennskap til teori og metoder for å gjennomføre ulike former for økonomisk evaluering, inkludert hvordan man måler kostnader og effekter og de ulike formene for økonomisk evaluering som fins (som cost-utility, cost-effectiveness og cost-benefit analyser)
 • Ha kjennskap til teorien bak og metoder for å måle generelle helseeffekter, helserelatert livskvalitet, kvalitetsjusterte leveår (QALYs) og disability-adjusted life years (DALYs) og i hvilke settinger de ulike helseutfallene benyttes
 • Ha kunnskap om hva som ligger i begrepene lik og rettferdig fordeling, og hvordan vi som samfunn forholder oss til disse begrepene i praksis
 • Ha kjennskap til hvordan vi organiserer og finansierer helsetjenesten og folkehelsearbeid
 • Kjenne til ulike begrep og teorier innen samfunns- og helseøkonomi (som ressursknapphet, produksjon, tilbud, etterspørsel, nytte, alternativkostnader, eksternaliteter, elastisitet m.fl.)

Ferdigheter

 • Kunne delta i helseøkonomiske evalueringer av tiltak innen helse- og folkehelsearbeid
 • Kunne forklare og benytte ulike helse- og samfunnsøkonomiske teorier, prinsipper og begrep for å belyse ulike problemstillinger innenfor helse- og folkehelsefeltet
 • Kunne identifisere og vurdere ulike helse- og samfunnsøkonomiske metoder som benyttes for å besvare spørsmål knyttet til helse- og folkehelsearbeid
 • Kunne vurdere, lese og benytte kunnskap fra den helseøkonomiske litteraturen på ulike problemstillinger knyttet til helse- og folkehelsearbeid
 • Kunne vurdere og diskutere forebygging versus behandling i lys av sentrale helse- og samfunnsøkonomiske prinsipper

Generell kompetanse

 • Kunne diskutere og bidra med innspill i prioriteringsspørsmål med kunnskap forankret i helse- og samfunnsøkonomi på ulike nivå av helsetjenesten og i folkehelsearbeid
 • Kunne påvirke beslutningsprosesser og dermed bidra til lik og rettferdig fordeling av helse- og folkehelse i befolkningen tråd med gjeldende regelverk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og oppgaver. Det legges vekt på arbeid med oppgaver som har relevans for praksisfeltet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent innlevert semesteroppgave

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet:Semesteroppgave utføres som gruppearbeid og bedømmes som bestått/ ikke bestått ved en muntlig framføring. Semesteroppgaven må bestås for at eksamen skal kunne gjennomføres.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende bachelornivå. Emnet tilhører masterprogrammet i folkehelse.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3000 5.0 HØST 2018
KLH3012 5.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Folkehelse
 • Helse- og sosialfag
 • Økonomi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 05.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 2
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 17
SL520 Sluppenvegen 14 1
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU