course-details-portlet

FENT2001 - Elektriske energisystemer og fjernvarme

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

-Prosjektering og oppbygging av lavspentkretser i distribusjonsnettet
- Belastningsestimering (inkludert bruk av AMS)
- Tap og spenningsfall
- Selektivitet mellom vern
-Integrasjon av lokal produksjon (for eksempel fra solcellepanel)
-Innvirkning av fjernvarmeforsyning
-Samspill mellom fjernvarmeforsyning og elforsyning
-Oppbygging og bruk av smart grids i lavspentnett
-Teknisk/økonomisk analyse ved investeringer/reinvesteringer i energiforsyning.
Fjernvarme:
- Varmelast
- Produksjonsanlegg
- Distribusjon
- Abonnetsentral
- Fjernvarmesystem
- Økonomi
- Fjernvarmens utvikling

Læringsutbytte

Studenten skal ha:
Kunnskap:
- Kjenne til de forskjellige delene av fjernvarmesystemet og hvordan fjernvarmeanlegg samhandler med omkringliggende tekniske systemer
- Kjenne til energiforbruk knyttet til oppvarmingsbehov, tappevann, belysning etc ut fra type bebyggelse
- Kjenne til hvordan prosjektere lavspentkretser i distribusjonsnett og hvordan fjernvarme påvirker prosjekteringen
- Kjenne til teknisk/økonomisk analyser og verktøy som benyttes
Ferdigheter:
- Kunne stipulere års og døgnvariasjoner for forskjellige laster
- Kunne stipulere årsforbruk av energi av forskjellige laster
- Kunne beregne energi og effektbehov for et utbygningsområde ut fra blandet bebyggelse og blandet leveranse el- og fjernvarme
- Kunne dimensjonere størrelse på anlegg og rør
- Kunne beregne trykktap og varmetap i fjernvarmerør
- Kunne gjøre teknisk/økonomiske analyse ved prosjektering av fjernvarme og lavspentforsyning
- Kunne gjøre beregninger i et simuleringsprogram
Generell kompetanse:
- Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om ny teknologi som smart grid og AMS.
-Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om bruk av digitale verktøy
-Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om samvirke mellom forskjellige energisystemer.
- Studenten har tilegnet seg kunnskaper om prosjektmedarbeiderens rolle og ansvar i et prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid, studiebesøk

Obligatoriske aktiviteter

  • Studiebesøk
  • Øvinger
  • Oppgave

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: - 7 av 10-12 øvinger må være godkjent. Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi, ingeniør (BIFOREN)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FENA2001 7.5 01.09.2019
FENG2001 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og miljøfysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU