FE8119 - Modelleringsteori for enbrikkesystemer og innvevde systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Designmetodikk og systemmodeller, modeller for oppførsel, tilstandsmaskiner og samtidighet, modeller for tid, prosess-modeller, synkrone modeller, modeller for kommunikasjon, tids-basert modellering, grensesnitt mellom modell-domener, prosess-nettverk, non-determinisme og probabilitet.

Læringsutbytte

A Kunnskaper: 1 - Man skal studere og forstå de teoretiske modeller ("models of computation") som er logisk og beregningsmessig basis for forskjellige beskrivelser av enbrikkesystemer og innvevde systemer. 2 - Modellene vil også bli satt i sammenheng med relevante applikasjoner innen spesifikasjon, simulering, verifisering og syntese. B Ferdigheter: 1 - Formålet er å gi studentene et grunnlag til å vurdere og videreutvikle prinsipper for systembeskrivelse og de abstraksjoner man håndterer.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier, selvstudium, obligatorisk semesteroppgave.

Forkunnskapskrav

Kjennskap til maskinvare-beskrivende språk så som VHDL, Verilog og SystemC og utvikling av makinvare ved slik bruk. Kjennskap til simulerings-basert verifisering av maskinvare.

Kursmateriell

Axel Jantsch: "Modeling Embedded Systems and SOC's" (Morgan Kaufmann/Elsevier Science, 2004, 351 sider)
Utvalgte artikler.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.