FE410 - Vitenskapsteori for økonomer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Hovedmålet med emnet er å avdekke de sentrale grunnproblemene for bedriftsøkonomisk forskning. Emnet skal gi en kort innføring i noen av de mest sentrale problemstillingene i vitenskapsteorien for å sette kunnskapsutviklingen i økonomifagene i perspektiv, og dermed legge grunnlaget for en kritisk og kreativ innstilling til forskningsmessige metodevalg.

Måling - kvantitativ informasjon om kvalitative forhold
Det særegne ved vitenskap om mennesket - å undersøke meningsfenomener
Sosial konstruktivisme versus vitenskapelig realisme
Perspektivavhengig kunnskap og paradigmer
Induksjon, deduksjon og abduksjon
Falsifikasjon og en kritisk grunnholdning
Objektivitet, intersubjektivitet og sannhet
Ontologiske og epistemologiske forutsetninger for metodevalg
Teori som påvirker praksis (det ¿indre¿ forholdet mellom teoretisk og praktisk virkelighet)

Læringsutbytte

Kunnskaper
- Forstå hovedskille mellom positivisme og hermeneutikk.
- Kjenne til ulike måter å betrakte forholdet mellom kvantitativ og kvalitativ metode på.
- Forstå betydningen av perspektiver og paradigmer.
- Kjenne argumentene for å skille samfunnsvitenskap fra naturvitenskap.

Ferdigheter
- Kunne gjennomføre vitenskapsteoretiske vurderinger av ulike forskningsmetoder.
- Kunne kritisk vurdere forskningsfunn.

Generell kompetanse
- Skal kjenne til og kunne diskutere vitenskapelige kunnskapsproblemer ut fra et bredere sett av kriterier enn rene metodeanvisninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. (Emnet avsluttes normalt ila september.)

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Master i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Pensum oppgis på itslearning før semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09.10.2017 09:00 H3 Rom 503 , H3 Rom 511 , H3 Rom 515 , H3 Rom 516 (519) , H3 Rom 521(Sprokkit) , H3 Datalab 524 (Fraggle)
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.