course-details-portlet

FARM3007 - Farmasøytisk praksis og klinisk farmasi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 2 timer A

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å gi studentene en grundig innføring i pasientrettede farmasøytiske tjenester og samhandling med annet helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Fokuset er på farmasøytisk tjenesteyting knyttet til distribusjon, legemiddelinformasjon, galenisk produksjon, tilberedning og klargjøring av legemidler, kvalitetssikring av medisinhåndtering og andre oppgaver, slik at studentene får bred kunnskap om farmasøytens rolle i spesialisthelsetjenesten. Det er et spesielt fokus på klinisk farmasi og farmasøytens øvrige kliniske arbeid, herunder skriftlig og muntlig helsefaglig kommunikasjon basert på evidensbasert medikamentbruk.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne kan studenten:

 • redegjøre for juridiske forhold innenfor legemiddellovgivning og annen regulering på legemiddelområdet i sekundærhelsetjenesten og dermed forstå hvordan ulike farmasøytiske tjenester kan bidra til bedre legemiddelbehandling
 • redegjøre for hvordan samfunnet gjennom organisatoriske og tekniske forhold søker å fremme rasjonell og økonomisk bruk av legemidler i den sekundære helsetjenesten
 • anvende kommunikasjonskunnskap i samhandling med annet helsepersonell

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

 • formidle helseinformasjon til helsepersonell og pasienter både muntlig og skriftlig
 • kan løse praktiske farmasifaglige utfordringer basert på prinsippene for rasjonell farmakoterapi.
 • samstemme og gjennomgå legemiddelbehandling på pasientnivå, samt gjennomføre legemiddelsamtale med pasienter

Generell kompetanse

Etter fullført emne har studenten forståelse for:

 • juridiske, tekniske og organisatoriske spørsmål knyttet til produksjon og klargjøring av legemidler i sykehusapotek
 • faglig ansvar og profesjonell rollefordeling for farmasøyter og annet helsepersonell

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning gis i form av forelesninger, øvinger (kasus) og 8 uker veiledet praksisopphold på sykehusapotek, der studentene også skal løse konkrete oppgaver knyttet til ulike prosesser i apoteket.

Det er obligatorisk å delta på «Introduksjon til klinisk farmasi og praksis» av undervisningen for å kunne gå ut i praksis. Den obligatoriske delen utgjør 1/3 av den teoretiske undervisningen og fremgår av timeplanen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppgave inkludert presentasjon
 • Godkjent praksisopphold
 • TverrPraks
 • Undervisning før praksis

Mer om vurdering

OSKE-eksamen (Objektiv Strukturert Klinisk Eksamen).

Obligatorisk oppgave inkludert presentasjon, og oppmøte på obligatorisk undervisning må være godkjent for å kunne gå ut i praksisopphold. Praksis må være godkjent før studentene kan gå opp til eksamen. Godkjent praksis forutsetter minst 90 % tilstedeværelse. Godkjent deltakelse på TverrPraks for å kunne gå opp til eksamen.

Gjentak av emne: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter for å ta eksamen. Hvis dette er bestått tidligere, er det tilstrekkelig å ta eksamen på nytt. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i to år.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

Forutsetter studierett på master i farmasi (MFARMASI)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FARM3001 5.0 HØST 2020
MDV6000 5.0 HØST 2020
FARM3008 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Farmasi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU