course-details-portlet

FARM3006 - Avansert farmakoterapi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer G

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene tilstrekkelig kunnskap om de viktigste sykdomsmekanismene på celle-, subcellulært og molekylært nivå for å kunne forklare hvordan sykdommer og sykdomskomplekser presenterer seg på makroskopisk patologisk og klinisk nivå.

Emnet gir en grundig introduksjon til legemidlers farmakokinetikk (absorpsjon, distribusjon, metabolisme og ekskresjon). I emnet brukes matematiske farmakokinetiske modeller for å beregne tidsavhengige endringer i konsentrasjonen av aktive stoffer og metabolitter i blod, og for å forstå hvordan medikamentell form, administrasjonsform og dosering kan påvirke dette.

Emnet tar sikte på å gi studentene innsikt i riktig legemiddelbruk hos pasientgrupper der store deler av behandling foregår i den sekundære helsesektoren, og der kliniske farmasøyter er med på å optimalisere behandlingen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne kan studenten:

  • beskrive fysiologiske prosesser som er viktige for legemidlers farmakokinetikk
  • forklare hvordan fysiologiske forandringer (både hos friske individer og sykdommer) påvirker medikamentopptak, distribusjon, metabolisme og utskillelse.
  • gjøre rede for gjeldende behandlingsprinsipper innen kreft og autoimmune sykdommer

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

  • vurdere bioekvivalensen til legemidler basert på farmakokinetiske parametere.
  • anvende utvalgte matematiske modeller for å beregne legemidlers plasmakonsentrasjoner under ulike betingelser og doseringsregimer.
  • foreslå dosejustering for pasienter ved å ta hensyn til individuelle pasientkarakteristika.

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten

  • tilegne seg teoretisk og metodisk kunnskap for å kunne forklare og vurdere den farmakologiske behandlingen av pasientgrupper der man tilstreber å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning gis i form av forelesninger og øvinger (kasus og regneoppgaver).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Gjentak av emne: Studenten må ha godkjent obligatoriske aktiviteter for å ta eksamen. Hvis dette er godkjent tidligere, er det tilstrekkelig å ta eksamen på nytt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i farmasi (MFARMASI)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FARM3000 5.0 HØST 2020
FARM3009 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Farmasi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 G 31.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU