course-details-portlet

FARM3006 - Avansert farmakoterapi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene tilstrekkelig kunnskap om de viktigste sykdomsmekanismene på celle-, subcellulært og molekylært nivå for å kunne forklare hvordan sykdommer og sykdomskomplekser presenterer seg på makroskopisk patologisk og klinisk nivå.

Emnet gir en grundig introduksjon til legemidlers farmakokinetikk (absorpsjon, distribusjon, metabolisme og ekskresjon). I emnet brukes matematiske farmakokinetiske modeller for å beregne tidsavhengige endringer i konsentrasjonen av aktive stoffer og metabolitter i blod, og for å forstå hvordan medikamentell form, administrasjonsform og dosering kan påvirke dette.

Emnet tar sikte på å gi studentene innsikt i riktig legemiddelbruk hos pasientgrupper der store deler av behandling foregår i den sekundære helsesektoren, og der kliniske farmasøyter er med på å optimalisere behandlingen.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne kan studenten:
• Beskrive fysiologiske prosesser som er viktige for legemidlers farmakokinetikk
• Forklare hvordan fysiologiske forandringer (både hos friske individer og sykdommer) påvirker medikamentopptak, distribusjon, metabolisme og utskillelse.
• Gjøre rede for gjeldende behandlingsprinsipper innen kreft og autoimmune sykdommer

Ferdigheter
Etter fullført emne kan studenten:
• Vurdere bioekvivalensen til legemidler basert på farmakokinetiske parametere.
• Anvende utvalgte matematiske modeller for å beregne legemidlers plasmakonsentrasjoner under ulike betingelser og doseringsregimer.
• Foreslå dosejustering for pasienter ved å ta hensyn til individuelle pasientkarakteristika.

Generell kompetanse
Etter fullført emne kan studenten
• Tilegne seg teoretisk og metodisk kunnskap for å kunne forklare og vurdere den farmakologiske behandlingen av pasientgrupper der man tilstreber å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning gis i form av forelesninger og øvinger (kasus og regneoppgaver).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Gjentak av emne: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter for å ta eksamen. Hvis dette er bestått tidligere, er det tilstrekkelig å ta eksamen på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Farmasi (MFARMASI)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i farmasi (MFARMASI)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FARM3000 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Farmasi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU