EXFAC0015 - Historien i samfunnet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i studiet av historie i bruk der det blir lagt vekt på fagdidaktiske aspekter ved historiebruk i samfunnet. I tillegg har emnet en bred tilnærming til forskningsfeltet hvor vi gjennom eksempler drøfter hvordan historie har vært brukt i ulike politiske og kulturelle sammenhenger. Studiet av historiebruk er et tverrfaglig forsknigsfelt der begreper som minne, myter, historiebevissthet og identitet står sentralt. Emnet gir en teoretisk innføring til denne tematikken, og vi analyserer og drøfter de viktigste begrepene og forklaringsmodellene ved bruk av aktuelle eksempler.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper
Kandidaten:
- kan skille mellom ulike former for historiebruk og hvordan slike former for historiebruk har preget samfunnet.

Disse formene for historiebruk innebærer kunnskaper og forståelse for disse begrepene, temaene og typologiene:
-Begrep: historiebruk/historiedidaktikk, forestillinger/fortellinger, historiebevissthet, identitet, kollektive minner, minnesteder, monumenter og myter.
-Tema: historiebruk i nasjonsbygging, skole, til hverdags og i kommersielle sammenhenger.
-Typologier: Klas Göran Karlssons og Ola Svein Stugus typologier og modeller over historiebruk for analyse av funksjoner, bruk og arenaer for historiebruk.

Ferdigheter
Kandidaten
- kan anvende og drøfte de ovennevnte forklaringsmodeller og teorier knyttet til historiebruk i samfunnet i en historiebruksanalyse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeoppgaver på blogg og ekskursjoner. Blogg og logg må være godkjent for å gå opp til eksamen. Obligatorisk aktivitet består av inntil 10 blogginnlegg, med logg, per gruppe. Fjernstudenter kan søke om fritak fra obligatorisk aktivitet i gruppe, og i steden skrive en oppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlige øvingsoppgaver

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Se pensumliste. Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 15.12.2018 09:00 SL274 , SL323 , SL120 , SL322 , SL315 , SL311 grønn sone , SL311 lyseblå sone , SL311 orange sone
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 01.06.2019 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.