course-details-portlet

EUR2102 - Europeisk identitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Hvorfor er det slik at noen føler seg mer europeisk enn andre, og hvorfor er dette i det hele tatt viktig for noen? Sett bort i fra det faktum at majoriteten av europeiske land samarbeider økonomisk og politisk på et eksistensielt nivå er det allikevel den nasjonale identiteten som dominerer individet i selvidentifiseringen. Likevel har det aldri vært viktigere å skape og opprettholde en Europafølelse (europeismen) fordi suksessen med europeisk integrasjon og Europas evne til å forhandle om globalisering baseres på at enkeltpersoner føler seg som en del av et «imaginært samfunn» av europeerne. Dette emnet er forankret i sosial identitetsteori, et teoretisk filter utviklet i sosialpsykologi og mye brukt i statsvitenskap, for å hjelpe oss i å forstå hvordan gruppeidentiter kombineres og hvorfor de kan komme i konflikt med hverandre. Vi begynner med å eksaminere motivasjonen for å skape en europeisk identitet i etterkrigstiden, samt utfordringene som er involvert der. Deretter ser vi på noen psykologiske predisposisjoner som fungerer som barrierer for europafølelsen, fostrer velferdssjåvinisme og fremmedfrykt. Til slutt forhører vi hvordan populistiske og radikale partier har avvist og/ eller omfavnet forskjellige typer europeisk identitet i deres forsøk på å få makt i EUs styresett og rammeverk på flere nivåer.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått emnet, forventes å ha oppnådd følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap

Kandidaten vil:

  • forstå hvorfor en europeisk identitet er fundamental for en suksess og legitimering av EU
  • få dybdekunnskap om sosial identetsteori og hvordan det overføres til studien av europaskeptisisme
  • være kjent med psykologiske, sosiodemografiske og politiske faktorer som utfordrer europeisk identitetsdannelse

Ferdigheter

Kandidaten vil

  • kunne analysere og tolke data knyttet til gruppeidentiteter og støtte for europeisk integrasjon
  • kommunisere muntlig gjennom klassediskusjoner, gjennomtenkte posisjoner om dagens utvikling innen EU-studier
  • skrive en empirisk oppgave som undersøker de politiske posisjonene og retorikken til populistiske og radikale partier, i forhold til europeisk identitet og integrering

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminar med aktiv studentdeltakelse. Obligatorisk oppgave (godkjent/ikke godkjent).

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig oppgave

Mer om vurdering

Studentene må levere og bestå en obligatorisk skriftlig oppgave for å kunne avlegge eksamen i emnet, eksamensform hjemmeeksamen.

Kursmateriell

Tilgjengelig ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EUR1201 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Europastudier med fremmedspråk
  • Europastudier
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
18.12.2023

Innlevering
22.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU