course-details-portlet

ET6204 - Korttids produksjonsplanlegging (SHOP)

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 timer ALLE

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i både planleggingsfilosofi, ulike beregningsmetoder og deres anvendelsesområder og bruk av de ulike metodene i operativ planlegging. Metodenes styrke og svakheter og erfaringer fra praktisk bruk av dem vil bli presentert og diskutert. Kurset vil også legge stor vekt på modelleringsmessige sider og beskrive med eksempler betydningen av modellering samt kvalitet på inngangsdata til de ulike modellene. Hovedfokus i kurset er på korttidsplanlegging men det legges vekt på at helheten skal presenteres slik filosofi rundt planlegging og infromasjonsflyt mellom ulike tidshorisonter blir tydeliggjort.
Følgende tema behandles:
• Lange tidshorisonter og mange tidsskritt
• Kompliserte fysiske system
• Planleggingshierarki (ulike nivå og tidshorisonter)
• Korttidsplanlegging (opptil 14 dager)
• Informasjonsflyt mellom ulike nivå
• Rammebetingelser og koblingsprinsipp mellom ulike nivå
• Metoder som er i bruk for planlegging med kort tidshorisont
• Matematiske formuleringer og hvilke problemtyper de er hensiktsmessige for
• Fordeler og ulemper med alternative metoder

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskap om metoder for planlegging av vannkraftbaserte system, modeller og modellforutsetninger for ulike tidshorisonter og hvordan rammebetingelser fra ett nivå brukes i neste nivå i planleggingshierarkiet.

Ferdigheter:
Etter fullført kurs skal deltakeren skal være i stand til å forstå det teoretiske grunnlaget for korttidsmodellen som er utviklet, og aktivt bruke dette i sitt arbeid ved å forstå remmebetingelsene gitt av planleggingmodeller med lengre tidshorisont og grovere tidsoppløsning.\n

Generell kompetanse:
Etter fullført kurs skal deltakeren ha god oversikt over modeller som brukes for planlegging av systemer som er koblet i topologi (innenfor hvert tidsintervall) og koblet over tid gjennom usikker ressurstilgang og energilagring. Dette inkluderer bruk av modeller basert på: Lineærprogrammering, Heltall, Dynamisk programmering samt modeller for å representere usikkerhet.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres gjennom ca 20 timer forelesning. I tillegg er det for/etterarbeid (15 timer) samt Oppgaver & Sluttrapport estimert til 40 timer.
Antall delakere er begrenset til 30 for å sikre diskusjoner og god interaksjon under forelesningene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltakelse på samlinger

Mer om vurdering


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IME-fak (TKIMEEVU)

Forkunnskapskrav

Minimum er 3. årig ingeniørutdanning men med krav om relevant praksis.
Sivilingenør/5-årig master innenfor tekniske fag
Det kan godkjennes annen utdanning hvis relevant praksis kan dokumenteres.

Kursmateriell

Det er utarbeidet egne kompendier for kurset ET6003 som dette kurset utgjør en del av. Disse delene består av:
1. Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte systemer, Del 1
Professor Olav Bjarte Fosso
2. Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte systemer, Del 2,
Professor Gerard L. Doorman, NTNU
Professor Olav Bjarte Fosso, NTNU
Seniorforsker Arne Haugstad, SINTEF Energi
Seniorforsker Birger Mo, SINTEF Energi
3. Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte systemer, Del 3,
Professor Olav Bjarte Fosso
Forsker Michael Belsnes
4. Utvalgte artikler.
5. Programvare utviklet ved SINTEF Energiforskning brukes som illustrasjon av konsepter og resultater
Det er i første rekke del 1 og del 3 som er relevant for kurset men alle kompendier gjøres tilgjengelig for deltakerne.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 14.12.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU