course-details-portlet

ET6005 - Optimalt vedlikehold av vannkraftverk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer ALLE
Arbeider 30/100 ALLE

Faglig innhold

På dette kurset vil du lære metoder, kriterier, verktøy og datagrunnlag for planlegging og teknisk-økonomisk analyse av optimalt vedlikehold av vannkraftverk.

Tema
* Vedlikeholdsutfordringer i vannkraftbransjen
* Innføring i vedlikeholdssystematikk/-teori
* Estimering av sannsynlighet for svikt og uønskede hendelser (datagrunnlag og analysemodell)
* Estimering av lønnsomhet av vedlikeholdstiltak (datagrunnlag og analysemodell)
* Produksjonsplanlegging som premissgiver for vedlikeholdsplanlegging
* Estimering av produksjonstap pga. havari og planlagt vedlikehold i simuleringsverktøyet Vansimtap
* Tilstandskontrollhåndbøker for vannkraftverk (Energi Norge)
* Tilstandsutvikling i generatorer, turbiner og vannvei
* Flermåls beslutningsanalyse basert på kvalitative kriterier (HMS, omdømme, etc.)
* Oversikt over metoder for risikoanalyse

Læringsutbytte

Kurset vil gi deltakerne grunnleggende kunnskap om skadetyper og tilstandsutvikling for komponenter i vannkraftverk og modeller for estimering av sannsynlighet for svikt og risiko basert på tilstand. Deltakerne vil bli i stand til å beregne og vurdere lønnsomhet av vedlikeholdstiltak og reinvesteringer i vannkraftverk.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er samlings- og nettbasert og består av forelesninger, individuelle øvinger, gruppeøvinger, samt en prosjektoppgave som skal løses i perioden mellom samlingene.

Kurset har to samlinger i Trondheim i løpet av semesteret.
Dato for samlingene er ikke satt ennå.
Begge samlinger starter kl. 10.00 første dag og slutter kl. 15.00 siste dag. 
Samlingene avholdes på NTNU Gløshaugen.
NB! Kursdeltakerne må ta med kalkulator og PC på samlingene.

Kursavgift publiseres senere. Kursavgiften vil inkludere lunsj under begge samlingene, samt en felles middag. Semesteravgift (for tiden kr 580,-) og eventuelle utgifter til overnatting kommer i tillegg.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår hjemmeeksamen 70% og prosjektarbeid 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IME-fak (TKIMEEVU)

Forkunnskapskrav

Opptakskravet for eksamen er sivilingeniør- eller ingeniørkompetanse, eventuelt annen relevant utdanning eller erfaring innenfor fagområdet for kurset.

Målgruppe er teknisk personell med behov og interesse for kompetanse og ferdigheter innen optimalt vedlikehold av vannkraftverk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 70/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 30/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU