course-details-portlet

ESTET8881 - Doktorgradskurs i estetiske fag for audiovisuelle medier

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet består av diskusjoner basert på teoretiske eller metodiske tekster som er av betydning for deltakernes doktorgradsarbeid. Deltakerne presenterer en faglig tekst relevant for sitt forskningsprosjekt, samt utkast til et essay der den utvalgte teksten ses opp mot prosjektet og drøftes i lys av en egenformulert problemstilling.

Emnet er primært rettet mot kandidater i ph.d.-programmet for audiovisuelle medier.

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter endt deltakelse ha oppnådd

Kunnskap
- om sentrale teoretiske og metodiske problemstillinger i estetiske fag

Innsikt
- i teoretiske og metodiske problemstillinger av særlig relevans for sitt doktorgradsprosjekt

Ferdigheter
- i analyse av teoretiske utlegninger, resonnement og faglig argumentasjon, og i anvendelse av dette knyttet til egen forskning

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er seminarbasert, og har en todelt, trinnvis oppbygning.

Den første delen består i at deltakerne selv velger ut en tekst for presentasjon. Denne teksten skal være en klassiker, det vil si en tekst som ikke er skrevet i løpet av de siste årene, og som har vært gjenstand for bruk og diskusjon innenfor studiene av audiovisuelle medier.

I deltakernes muntlige presentasjon skal en metodekritisk og kontekstuell analyse av teksten stå sentralt. Deltakeren skal også fungere som opponent eller kommentator til minst én av de andre deltakernes foreslåtte tekster. Etter presentasjon og kommentarer gjøres teksten til gjenstand for felles diskusjon.

Tekstene skal godkjennes av emneansvarlig, som lager et kompendium over de utvalgte tekstene. Dette kompendiet er emnets fellespensum.

I del to av emnet består deltakernes aktiviteter av en presentasjon av eget doktorgradsarbeid, samt framlegg av problemstilling for essayet og et tekstutkast. Essayet skal være knyttet til doktorgradsprosjektets metodiske eller teoretiske del. Det kan ha analytiske momenter, men skal ikke være et rent analytisk eller deskriptivt essay.

Forslag til problemstilling diskuteres med veileder(e) og sendes til emneansvarlig for godkjenning før skrivearbeidet påbegynnes.

Deltakerne skal fungere som opponent eller kommentator til minst én av de andres utkast til essay. Etter presentasjon og kommentarer gjøres utkastet til gjenstand for en felles diskusjon.

Omfanget på ferdig essay er 5000 - 6000 ord.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program.

Kursmateriell

Pensum blir avklart ved oppstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Estetiske fag
  • Film/fjernsyn/video
  • Filmvitenskap
  • Film- og videoproduksjon
  • Mediefag og kommunikasjon
  • Medier og kommunikasjon
  • Medieproduksjon
  • Medievitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Det humanistiske fakultet

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU