course-details-portlet

ESTET8871 - Estetisk teori i anvendelse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet består av diskusjoner og refleksjoner omkring teoretiske eller metodiske tekster som vil stå sentralt i kandidatens doktorgradsarbeid. Deltakerne skal både presentere sitt forskningsprosjekt og legge fram utkast til essayet som utgjør emnets hovedaktivitet.

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter endt deltakelse oppnådd

Innsikt
- i utvalgte teoretiske og metodiske problemstillinger av særlig relevans for sitt doktorgradsprosjekt

Ferdigheter
- i analyse av teoretiske utlegninger, resonnement og faglig argumentasjon, og anvendelse av dette i eget forskningsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er seminarbasert, og de to sentrale aktivitetene er presentasjon av eget forskningsprosjekt, samt framlegg av problemstilling og utkast til essay. Essayet skal primært være knyttet til doktorgradsprosjektets metodiske eller teoretiske del. Det kan ha analytiske momenter, men skal ikke være et rent analytisk eller deskriptivt essay.

En problemstilling, konsept eller idé diskuteres med veileder(9) og sendes til emneansvarlig for godkjenning.

Deltakerne skal fungere som opponent eller kommentator til minst én av de andres utkast til essay. Etter presentasjon og kommentarer gjøres teksten til gjenstand for en felles diskusjon.

Eksamen er i form av et essay på 8000-9000 ord.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program.

Kursmateriell

Pensum opplyses ved oppstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Humanistiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Det humanistiske fakultet

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU