ERG3021 - Universell utforming og velferdteknologi som helsefremmende strategier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 1/2
Oppgave 1/2

Faglig innhold

Helsefremming
Ergoterapi
Universell utforming
Velferdsteknologi
Innovasjon

Læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studenten skal utvikle innsikt i hvordan utgangspunktet for universell utforming er alles naturlige rett til å delta i samfunnet.
Studenten skal lære hvordan helsefremming kan utformes, organiseres og evalueres.

Kunnskap: Studenten skal
-Kunne forklare begreper innenfor området helsefremming som empowerment, livskvalitet og salutogenese
-kjenne til hvordan folks helse knyttes til menneskers mestring, inkludering og deltakelse, og forstå forholdet mellom et universelt utformet samfunn og dettes innvirkning på folkehelsen
-kunne bruke begreper som helsedeterminanter, risikogrupper og helsepersonellressurser på en relevant mate.

Ferdighet: Studenten skal
-gjøre rede for innholdet i internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og forskrifter som er grunnlaget for universell utforming
-formulere et eget eksempel på hvordan helsefremmende strategier kan gjennomføres og evalueres i praksis
-ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Generell kompetanse: Studenten skal
-diskutere hvordan etiske aspekter innen folkehelsearbeid og folkehelsevitenskap kan bedømmes og vurderes
-kunne planlegge, initiere og motivere helsefremmende tiltak innen ergoterapi

Læringsformer og aktiviteter

PBL (Problem Basert Læring)
Utfyllende informasjon:
Studiet bruker PBL som læringsmetode. Det innebærer i dette emnet gruppearbeid i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, og selvstudie.

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Vurderingen består av to deleksamener:
Del 1: Prosjektoppgave (teller 50%)
Del 2: Hjemmeeksamen (teller 50%)
Begge deler må være bestått for at emnet skal være bestått.

Utfyllende om kontinuasjon:
Kontinuasjon gjennomføres i henhold til emnets eksamensplan som ligger universitetets hjemmesider. Ved ikke bestått på en deleksamen må kun denne kontinueres.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur. En oversikt over emnets ressurslitteratur legges ut på læringsplattformen.
Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
Sommer UTS Hjemmeeksamen 100/100

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 1/2 30.01.2018

Utlevering
30.01.2018

Innlevering
02.02.2018

09:00
Vår ORD Oppgave** 1/2

Utlevering
19.01.2018

Innlevering
26.01.2018

Sommer UTS Hjemmeeksamen 1/2

Utlevering
13.08.2018

Innlevering
15.08.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Muntlig presentasjon: 29-30/1- 2018
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.