course-details-portlet

ERG3021 - Universell utforming og velferdteknologi som helsefremmende strategier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100 ALLE
Hjemmeeksamen 50/100 ALLE

Faglig innhold

Helsefremming
Ergoterapi
Universell utforming
Velferdsteknologi
Innovasjon

Læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studenten skal utvikle innsikt i hvordan universell utforming og velferdsteknologi kan brukes som helsefremmende strategier.
Studenten skal lære hvordan helsefremming kan utformes, organiseres og evalueres.

Kunnskap: Studenten skal
-Kunne forklare begreper innenfor området helsefremming som empowerment, livskvalitet og salutogenese
-kjenne til hvordan folks helse knyttes til menneskers mestring, inkludering og deltakelse, og forstå forholdet mellom et universelt utformet samfunn og dettes innvirkning på folkehelsen
-kunne bruke begreper som helsedeterminanter, risikogrupper og helsepersonellressurser på en relevant mate.

Ferdighet: Studenten skal
-gjøre rede for innholdet i internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og forskrifter som er grunnlaget for universell utforming
-formulere et eget eksempel på hvordan helsefremmende strategier kan gjennomføres og evalueres i praksis
-ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Generell kompetanse: Studenten skal
-diskutere hvordan etiske aspekter innen folkehelsearbeid og folkehelsevitenskap kan bedømmes og vurderes
-kunne planlegge, initiere og motivere helsefremmende tiltak innen ergoterapi

Læringsformer og aktiviteter

Det legges opp til studentaktive læringsmetoder, individuelt og i gruppe. Læringsaktiveter som inngår er prosjektarbeid, forelesninger, teambasert læring, medstudentvurdering, seminarer, oppgaver, og selvstudie.

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet og inntil 5 obligatoriske oppgaver/arbeidskrav. Studentene må selv kunne dokumentere at de har deltatt i minst 80 % av obligatorisk timeplanlagt undervisning for å få gå opp til påfølgende eksamen. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav- se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Vurderingen består av to deleksamener:
Del 1: Prosjektoppgave (gruppebasert, teller 50%)
Del 2: Hjemmeeksamen (individuell,teller 50%)
Begge deler må være bestått for at emnet skal være bestått.

Utfyllende om utsatt eksamen:
Kontinuasjon gjennomføres i henhold til emnets eksamensplan som ligger universitetets hjemmesider. Ved ikke bestått på en deleksamen må kun denne kontinueres.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur. En oversikt over emnets ressurslitteratur legges ut på læringsplattformen.
Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 50/100 ALLE

Utlevering 01.02.2021

Innlevering 04.02.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave (1) 50/100 ALLE

Utlevering 18.01.2021

Innlevering 27.01.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Muntlig presentasjon: 29/1 2021
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU