ERG1001 - Introduksjon til ergoterapi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Kommunikasjon, etikk, helsearbeid, ergoterapi.

Læringsutbytte

Hensikt med emnet er å gi en introduksjon til ergoterapi, nasjonalt og internasjonalt, samt å presentere og diskutere etiske og filosofiske problemstillinger innen helsevitenskapen. Videre å introdusere en vitenskapelig holdning til innhenting og bearbeiding av data. Innovasjon innen offentlig sektor blir introdusert.

Kunnskap: Studenten skal
-beskrive helsevesenets og -sosialsektorens ansvar, oppgaver og funksjon samt velferdssamfunnets utfordringer og utvikling
-forklare oppbygning av skriftlige arbeider innen høyere utdanning
-gjengi grunnleggende kunnskaper om etikk og kommunikasjon som er relevante i samhandling med pasient og pårørende med ulik bakgrunn, tradisjon og kultur.

Ferdighet: Studenten skal
-nyttiggjøre seg utdanningens pedagogiske metoder, samt opparbeide hensiktsmessige læringsstrategier
-reflektere over egen og ergoterapeuters yrkesetiske tilnærming til pasienter/brukere/klienter
-gjøre seg kjent med og bruke ulike metoder for innhenting og bearbeiding av data, gjennom bruk av bibliotek og litteratursøk i databaser

Generell kompetanse: Studenten skal
-kjenne ergoterapiens historie og beskrive ergoterapeuters yrkesfunksjon og ansvarsområder globalt og nasjonalt.
-kjenne ergoterapeutens rolle i tverrprofesjonelt samarbeid
-anerkjenne og verdsette yrkesetiske verdier og prinsipper og etterlever de plikter som følger av taushetsløftet

Læringsformer og aktiviteter

PBL (Problem Basert Læring)

Utfyllende informasjon:
Studiet bruker PBL som læringsmetode. Dette innebærer i dette emnet arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver og selvstudie. I dette emnet er studentene ute i en ukes observasjonspraksis, der de erfarer ulike sider av ergoterapifaglig virksomhet.

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Dette er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Muntlig eksamen i form av 2 deleksamener bestående av muntlig seminar med utgangspunkt i gruppearbeid innen områdene ergoterapeutens yrkesfunksjon, etikk og kommunikasjon, helsevesenets ansvar, funksjon og oppgaver. Begge seminarene må være bestått for at emnet skal være bestått. Hver av de to deleksamenene teller like mye på karakteren.

Utfyllende om kontinuasjon:
Ordinær kontinuasjon i henhold til eksamensplanen for emnet som ligger på universitetes hjemmesider. Begge deleksamener må være bestått for at emnet skal være bestått. Ved ikke-bestått delemne, må kun ikke bestått seminar tas opp igjen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur legges ut på læringsplattformen i god tid før emnestart.
Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer ved emnets oppstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 30.10.2017
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.