EPR1001 - Praksis 1 Aktivitet og mestring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

Ferdighetstrening i ergoterapi. Ergoterapifaglig arbeid med utgangspunkt i fagene:
-Anatomi og fysiologi
-Psykologi og pedagogikk
-Etikk
-Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
-Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsearbeider
-Akivitetsanalyse
-Funksjonsanalyse

Læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studentene skal øve på, og reflektere over sentrale ferdigheter for yrkesutøvelsen, inne på skolen og i møte med brukere/pasienter.
Kunnskap: Studenten skal
-vise grunnleggende kunnskap om samspillet mellom mennesket, aktivitet og omgivelser i møte med bruker
-forstå menneskers forutsetninger for deltagelse i aktivitet og utforme aktivitet med utgangspunkt i individets ressurser
-ha kunnskap om aktuelle brukergrupper og ergoterapeutiske metoder ved praksisstedet

Ferdighet: Studenten skal
-utføre aktivitetsanalyse i møte med brukere
-beskrive hvordan omgivelsenes utforming påvirker den enkeltes muligheter til aktivitet og deltagelse
-identifisere brukerbehov vedrørende velferdsteknologi med ergoterapeutiske datainnsamlingsmetode
-delta i terapeutisk bruk av aktivitet og kommunisere terapeutisk i møte med pasienten/bruker
-reflektere over innholdet i tilbudet som blir gitt på praksisstedet
-reflektere over egen fagutøvelse og vise evne til å korrigere terapeutisk tilnærming i tråd med veiledning

Generell kompetanse: Studenten skal
-gjennomføre all sin praksis kunnskapsbasert.
-gjennomføre all sin praksis i henhold til yrkesetiske retningslinjer for ergoterapeuter
-inkludere brukerens perspektiv i all yrkesutøvelse samt delta i tverrprofesjonellt arbeid på praksisplassen
-bli bevisst egen profesjonell rolle og reflektere over egen praksis
-søke veiledning og nyttiggjøre seg av forskning og profesjonell erfaring
-ta ansvar for og drøfte egne læringsmål

Læringsformer og aktiviteter

PBL (Problem Basert Læring)

Utfyllende informasjon:
Studiet bruker PBL som læringsmetode. Dette innebærer arbeid i basisgrupper i tillegg til seminarer, oppgaver, selvstudie, simulering, ferdighetstrening, klinisk praksis og refleksjon.

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene. I tillegg kommer praksisforberedelse før praksisperioden ( i forrige emne) Veiledningsgrunnlaget skal leveres før oppstart i praksis for godkjenning.
En skriftlig oppgave relatert til fokus for praksisperioden leveres før avsluttet praksis. Det skriftlige arbeidet må være godkjent for at praksis skal være bestått.

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:
Studenter som får vurderingen ikke-bestått resultat i en praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger i den digitale læringsplattformen.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Evaluert praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.