course-details-portlet

EP8403 - Videregående numerisk strømningsmekanikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

I kurset bygges det opp nødvendig kunnskap for å foreta og anvende videregående numeriske beregningsteknikker i strømningsmekanikk. Vekten legges på numeriske
løsningsalgoritmer for stasjonære og ikke-stasjonære strømningstekniske problemer. Metoder for friksjonsfrie, viskøse og turbulente strømningsregimer vil bli forelest. Disse er anvendbare både for to- og tre-dimensjonale konfigurasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
Endelige differansemetoder, endelige volummetoder, endelige elementmetoder for strømningstekniske problemer.

Emnet skal gi studenten innsikt i:
endelige differansemetoder, herunder nødvendige grensebetingelser, nøyaktighet, stabilitet,
endelige volummetoder, herunder nødvendige grensebetingelser, nøyaktighet, stabilitet, romlig diskretisering, ustrukturerte grid,
hurtige løsere av store likningssystem, herunder multigrid, Krylov metoder,
turbulensmodellering, implementering av modeller i strømningsprogram, ulike modellers begrensninger for å beskrive viktige strømningsfenomen

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
gi nødvendige grensebetingelser for elliptiske, parabolske og hyperbolske partielle differensiallikninger,
utføre enkel stabilitetsanalyse for differanseskjema,
sette opp og bruke multigrid-metoder og Krylov metoder,
kritisk bruke turbulensmodeller i strømningsproblemer.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten:
innsikt i kritisk vurdering av resultater fra strømningstekniske simuleringsprogram.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, frivillige regneøvinger og simuleringsoppgaver. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Kunnskaper tilsvarende emne TEP4280 Introduksjon til numerisk strømningsberegning eller TKT4140 Numeriske beregninger.

Kursmateriell

Etter avtale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO1008 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Strømningsmekanikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 30.11.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU