ENG6307 - Litteratur III

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/2
Muntlig eksamen 1/2 15 minutter

Faglig innhold

Den alle første litterære antologien som ble utgitt for amerikanske universiteter utelot kvinnelige forfattere totalt, inkludert blant annet Pulitzer-vinner Edith Wharton, på tross av omfattende publikasjoner og anerkjennelse fra både kritikere og lesere. Over de siste 60 årene har imidlertid disse tidligere marginaliserte stemmene til amerikanske kvinnelige forfattere i økende grad fått oppmerksomhet og anerkjennelse for mangfold og kvalitet, både i og utenfor akademia. Dette emnet fokuserer på noen av disse kvinnelige stemmene og deres budskap, identiteter og roller, og på hvordan de representerer og utfordrer, og på andre måter relaterer seg til, sine kulturelle kontekster. Gjennom studier av utvalgte sentrale tekster tar emnet for seg formelle, historiske eller tematiske forhold mellom litterære verk fra ett eller flere engelskspråklige land og kontekster. Hvert verk studeres som et uavhengig litterært produkt, og der dette er relevant blir også tema knyttet til sjanger, periode, og tema, samt aspekter ved verkenes kontekst, belyst. Kontekst er knyttet til blant annet sosiale, historiske, ideologiske eller intellektuelle forhold. Emnet undersøker på hvilke måter tekstene er påvirket av og responderer på sin samtidige kontekst.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal deltakeren
- ha kjennskap til og innsikt i et utvalg av verk innen engelskspråklig litteratur
- ha kjennskap til og kunne gjøre rede for de formelle, historiske og tematiske sammenhenger mellom tekstene
- forklare hvordan de utvalgte tekstene formidler historier og meninger - kunne bruke engelskspråklig fagterminologi knyttet til de sjangrene og temaene kurset fokuserer på
- kunne skrive en tekst der hun/han analyserer litterære verk på korrekt engelsk
- kunne bruke fagspesifikke metoder for å lese litterære tekster kritisk og selvstendig.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over to semester. Studenter vil ha kontakt med faglærer og medstudenter via emnets nettsider og eventuelt andre plattformer.

Det er tre obligatoriske aktiviteter i emnet, og studentene girs tilbakemeldinger på disse og tilbys veiledning.

Diskusjonsforum og eventuelt andre verktøy brukes aktivt til faglige utvekslinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 arbeider med variasjon i form, innhold og format, med mulighet for muntlige oppgaver

Mer om vurdering

De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Eksamensformen er todelt, med en semesteroppgave og en muntlig eksamen. Dette gjelder også utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning (FJENG)

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 1/2
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.