course-details-portlet

ENG6303 - Språk og samfunn

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Engelsk er andrespråk eller fremmedspråk for over en milliard mennesker globalt, og morsmål for flere hundre millioner. Blant førstespråkbrukere er det betydelig variasjon i språkbruk, avhengig av kjønn, klasse, alder og andre faktorer, og også knyttet til sammenhengen språket brukes i. Når engelsk brukes i en flerspråklig kontekst er kreolspråk og pidginspråk, kodeveksling og valg av hovedspråk særlig interessante fenomener. Språklig variasjon er også knyttet til geografi, kjønn og seksualitet, holdninger, diskurs og andre forhold.

Emnet undersøker ulike former for språklig variasjon fra et sosiolingvistisk perspektiv, og dekker også fenomener knyttet til anvendt sosiolingvistikk, for eksempel språkpolitikk, språkplanlegging og forensisk lingvistikk, bruk av sosiolingvistiske metoder i rettsvesenet. Videre gir emnet en grundig innføring i sosiolingvistikk, og dekker er rekke problemstillinger knyttet til språk og samfunn, samt til vitenskapelig metoder for å undersøke disse problemstillingene. I ettspråklige kontekster er fokuset på språkvariasjon og språkendring og hvordan dette henger sammen med faktorer som alder, kjønn, klasse og sosiale nettverk. I forhold til to- og flerspråklige språkkontekster belyses spesielt pidginspråk og kreolspråk, kodeveksling, språklige valg og valg av språk. Andre temaer er språkbruk knyttet til kjønn og seksualitet, endringer i engelske dialekter, diskursanalyse, og holdninger til uttale og talemål. I tillegg ser vi på aspekter av anvendt sosiolingvistikk, i form av språkpolitikk og språkplanlegging, og forensisk lingvistikk, det vil si bruk av sosiolingvistiske metoder i rettsvesenet.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal deltakeren
- kunne identifisere språkvariasjon og mekanismene bak slik variasjon i gitte grupper
- kunne redegjøre for språkendringsprosesser og dialektutvikling
- kunne identifisere og analysere de mest sentrale konsekvensene av språkkontakt, blant annet diglossi, kodeveksling, pidginisering og kreolisering
- kunne analysere diskursstrukturer og forholdet mellom diskurs og kultur
- kunne drøfte hvorvidt menn og kvinner snakker forskjellig
- ha kjennskap til språkbruk knyttet til kriminalitet og rettsvesen

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over to semester. Studenter vil ha kontakt med faglærer og medstudenter via emnets nettsider og eventuelt andre plattformer.

Det er to obligatoriske aktiviteter i emnet, og studentene girs tilbakemeldinger på disse og tilbys veiledning.
Diskusjonsforum og eventuelt andre verktøy brukes aktivt til faglige utvekslinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • To skriftlige oppgaver

Mer om vurdering

De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Eksamensformen er todelt, med en 4-timers skriftlig skoleeksamen og en semesteroppgave som teller 50 % hver. Dette gjelder også utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)
Språk og litteratur (BSPRÅL)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG1000 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU