ENG6022 - Tverrfaglig emne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet fokuserer på kulturelle og/eller språklige aspekter fra den engelskspråklige verdenen gjennom en tverrfaglig tilnærming som tar for seg tekster og tema fra en eller flere disipliner innen engelskstudiet (litteratur, språk, kulturkunnskap/kulturstudier).

Kandidatene vil gjøres kjent med utvalgte aspekter fra en eller flere engelsktalende kulturer og samfunn ved å analysere ulike tekster og temaer fra disse miljøene. Tekst- og kontekstanalyse vil bli vektlagt sammen med bruk av primære og sekundære kilder, diskusjon og skriveprosess.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidaten kan
- vise faglig kunnskap og kritisk forståelse av utvalgte tverrfaglige tema eller problemstillinger
- gjøre rede for relevante kulturelle og/eller språklige forhold i ett eller flere engelskspråklige samfunn
- vise innsikt i relevante metodiske og teoretiske tilnærminger
- reflektere over emnets tverrfaglige natur og samspillet mellom disiplinene som inngår i emnet
- bygge opp en vitenskapelig argumentasjon og selvstendig analyse knyttet til en aktuell tverrfaglig problemstilling
- uttrykke seg skriftlig på engelsk som er tilpasset sjanger og tema

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet har nettleksjoner med oppgaver som dekker de ulike temaene i emnet, og benytter seg av blogg, forum, skriftlige og/eller muntlige oppgaver.

Videokonferanseverktøy vil kunne bli anvendt til muntlig presentasjon og eventuelt andre virtuelle gruppemøter.


Annet:

Emnet er nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte e-postadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform samt NTNUs studentepost. Studenter må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes.

Studenter bør ha tilgang på oppdatert datamaskin samt god internettforbindelse.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 skriftlige oppgaver på ca. 300–1000 ord; mulighet for en muntlig komponent

Mer om vurdering

Aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen i emnet er 3-dagers hjemmeeksamen. Dette gjelder også utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)

Forkunnskapskrav

Engelsk fra videregående skole eller tilsvarende.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning (FJENG)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.