course-details-portlet

ENG6022 - Tverrfaglig emne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet fokuserer på kulturelle og/eller språklige aspekter fra den engelskspråklige verdenen gjennom en tverrfaglig tilnærming som tar for seg tekster og tema fra en eller flere disipliner innen engelskstudiet (litteratur, språk, kulturkunnskap).

Kandidatene vil gjøres kjent med utvalgte aspekter fra en eller flere engelsktalende kulturer og samfunn ved å analysere ulike tekster og temaer fra disse miljøene. Tekst- og kontekstanalyse vil bli vektlagt sammen med bruk av primære og sekundære kilder, diskusjon og skriveprosess.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidater som har bestått emnet

Kunnskap

  • kan vise faglig kunnskap og kritisk forståelse av utvalgte tverrfaglige tema eller problemstillinger
  • kan gjøre rede for relevante kulturelle og/eller språklige forhold i ett eller flere engelskspråklige samfunn

Ferdigheter

  • kan vise innsikt i relevante metodiske og teoretiske tilnærminger
  • kan reflektere over emnets tverrfaglige natur og samspillet mellom disiplinene som inngår i emnet
  • kan bygge opp en vitenskapelig argumentasjon og selvstendig analyse knyttet til en aktuell tverrfaglig problemstilling

Generell kompetanse

  • kan uttrykke seg skriftlig på engelsk som er tilpasset sjanger og tema

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet har nettleksjoner som dekker de ulike temaene i emnet.

De obligatoriske aktivitetene dekker ulike aspekter ved emnet. Studentene gis tilbakemelding på obligatoriske aktiviteter og tilbys veiledning. Blogg og diskusjonsforum brukes aktivt til faglige utvekslinger.

Annet:

Emnet er helt nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte e-postadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform samt NTNUs studentepost.

Studenter må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes.

Studenter må ha tilgang på oppdatert datamaskin samt god internettforbindelse. Studenter trenger nødvendig utstyr for å kunne spille inn lyd og bilde i en audiovisuell presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig og 2 skriftlige oppgaver

Mer om vurdering

De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

To av de obligatoriske aktivitetene revideres etter tilbakemelding og leveres som del av eksamensmappa på slutten av semesteret.

Eksamensformen er mappevurdering med 3 arbeider (to skriftlige oppgaver og en refleksjonstekst). Disse får én samla karakter, og alle arbeidene må vurderes som tilsvarende bestått karakter. Dette gjelder også utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)
KOMPiS Engelsk, Take Credit 2 (KTC2)

Forkunnskapskrav

Engelsk fra videregående skole eller tilsvarende.

Krever opptak til studieprogram: Take Credit 2 (KTC2)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
10.05.2024

Innlevering
24.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU