course-details-portlet

ENG6022 - Tverrfaglig emne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet fokuserer på kulturelle og/eller språklige aspekter fra den engelskspråklige verdenen gjennom en tverrfaglig tilnærming som tar for seg tekster og tema fra en eller flere disipliner innen engelskstudiet (litteratur, språk, kulturkunnskap/kulturstudier).

Kandidatene vil gjøres kjent med utvalgte aspekter fra en eller flere engelsktalende kulturer og samfunn ved å analysere ulike tekster og temaer fra disse miljøene. Tekst- og kontekstanalyse vil bli vektlagt sammen med bruk av primære og sekundære kilder, diskusjon og skriveprosess.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidaten kan
- vise faglig kunnskap og kritisk forståelse av utvalgte tverrfaglige tema eller problemstillinger
- gjøre rede for relevante kulturelle og/eller språklige forhold i ett eller flere engelskspråklige samfunn
- vise innsikt i relevante metodiske og teoretiske tilnærminger
- reflektere over emnets tverrfaglige natur og samspillet mellom disiplinene som inngår i emnet
- bygge opp en vitenskapelig argumentasjon og selvstendig analyse knyttet til en aktuell tverrfaglig problemstilling
- uttrykke seg skriftlig på engelsk som er tilpasset sjanger og tema

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet har nettleksjoner som dekker de ulike temaene i emnet, og benytter seg av blogg, forum, skriftlige og/eller muntlige oppgaver.

De obligatoriske aktivitetene dekker ulike aspekter ved emnet. Studentene gis tilbakemelding på obligatoriske aktiviteter og tilbys veiledning.

Blogg og diskusjonsforum brukes aktivt til faglige utvekslinger.

Annet:

Emnet er helt nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte e-postadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform samt NTNUs studentepost. Studenter må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes.

Studenter bør ha tilgang på oppdatert datamaskin samt god internettforbindelse.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 skriftlige oppgaver

Mer om vurdering

Aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen i emnet er 3-dagers hjemmeeksamen. Dette gjelder også utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)
KOMPiS Engelsk, Take Credit 2 (KTC2)

Forkunnskapskrav

Engelsk fra videregående skole eller tilsvarende.

Krever opptak til studieprogram:
KTC2

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 26.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 21:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 21:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU