ENG3920 - Masteroppgave i engelsk lingvistikk og språktilegnelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 30 minutter
Oppgave 1/1 2 semestre

Faglig innhold

Et akademisk arbeid med et omfang på minst 30 000 ord/80 sider (halvannen linjeavstand) med tema innenfor språktilegnelse, språkprosessering, språk og kognisjon og/eller engelsk lingvistikk. Alle studenter skal skrive et sammendrag av masteroppgaven på 1/2 - 1 side som kommer til slutt i masteroppgaven. Oppgaven og sammendraget skal skrives på engelsk.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått dette emnet
- er i stand til å skrive en akademisk avhandling på ca. 30 000 ord på engelsk om et emne innenfor språktilegnelse, språkprosessering, språk og kognisjon og/eller engelsk språk og lingvistikk.
- er i stand til å definere et passende forskningstema for en slik oppgave, utarbeide en tilstrekkelig bibliografi og utnytte kildemateriale i tråd med standarder for akademisk referansebruk.
- har opparbeidet seg betydelig kunnskap innenfor oppgavens tema.
- er i stand til å relatere sin oppgave til relevant faglitteratur, gjøre hensiktsmessig bruk av slik litteratur i analyse og argumentasjon og anvende teoretiske begreper på en produktiv og innsiktsfull måte.
- er i stand til å skrive en slik oppgave med en sammenhengende og ryddig struktur og å formulere tanker og ideer på en klar og presis måte.
- er i stand til å skrive flytende engelsk uten mange feil i grammatikk, rettskrivning og stil.
- er i stand til å produsere et manuskript som er tilstrekkelig revidert og redigert med hensyn til lesbarhet, typografiske feil, paginering og andre visuelle krav.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning.

Mer om vurdering

Masteroppgaven skrives på engelsk. Det settes en foreløpig karakter på oppgaven som kan endres etter en muntlig eksamen på ca. 30 min. Muntlig eksamen avholdes på engelsk.

Studenter som har fått bestått karakter på masteroppgaven i engelsk har ikke anledning til å få vurdert en ny masteroppgave i engelsk (jf. NTNUs studieforskrift §5-9).
Studenter som ikke består masteroppgaven, må søke instituttet for å få adgang til å levere en ny masteroppgave (jf. utfyllende regler til studieforskriften for Det humanistiske fakultet §5-9)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
English Linguistics and Language Acquisition (MPHFENG)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet M. Phil. i engelsk lingvistikk og språktilegnelse. Dette krever fullført bachelorgrad med fordypning i engelsk språk eller lingvistikk, eller tilsvarende godkjent utdanning. Kun kandidater som har avlagt minimum 20 studiepoeng (ECTS) i emner innenfor engelsk språk/lingvistikk vil bli vurdert med henblikk på opptak til masterprogrammet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Høst ORD Oppgave 1/1

Innlevering
15.11.2017

Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Oppgave 1/1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.