course-details-portlet

EDU6211 - Uni Smart læring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 2 uker ALLE

Faglig innhold

UNI Smart læring er spesielt utviklet for deg som underviser i UH-sektoren og har som mål å styrke din forståelse for hvordan digitale teknologier endrer måten vi kan arbeide, undervise og lære på i utdanningssystemet.


Utvikling av digital kompetanse omfatter kunnskaper, ferdigheter og holdninger og utvikles gjennom arbeid med en rekke tema innen ditt fagområde.

Læringsutbytte

Ved emneslutt kan studenten:

Kunnskaper:

Beskrive hvordan nye teknologier og digitale tjenester endrer samfunnet generelt og utdanningssektoren spesielt.
Beskrive hvordan digitalisering av undervisning og læring henger sammen med læringssyn og didaktiske valg.
Kjenne til lov- og regelverk for online publisering
Ferdigheter:

Ta i bruk nye teknologier og digitale tjenester i arbeids-, lærings- og undervisningsprosesser.
Velge hensiktsmessige digitale tjenester for å løse en oppgave.
Bruke data som genereres for å videreutvikle egen undervisning og styrke studentenes læring.
Generell kompetanse:

Drøfte hensiktsmessig bruk av nye teknologier og digitale tjenester for å styrke undervisning og læring i utdanningssektoren med referanse til teori og teoretiske begreper.
Bidra til forskningsbasert utvikling av undervisning og læring ved systematisk utprøving, refleksjon og deling.
Vurdere etiske og sikkerhetsmessige sider ved egen bruk av nye teknologier og digitale tjenester.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er 100% nettbasert med videoforelesninger, lærebok og tekster på nett.

Aktivitetene i emnet omfatter diskusjoner, flervalgsprøver, medstudentvurderinger, egenvurderinger, utprøving i egen praksis og deling av erfaringer. Oppgavene i hver modul er designet slik at du skal kunne utvikle digitale ferdigheter som du kan ta i bruk i undervisningen.

Uni Smart læring er en arena for læring, samarbeid og relasjonsbygging. Det er en møteplass hvor du kan utvikle digitale ferdigheter og tilegne deg kunnskaper som knytter forskning til disse ferdighetene. I kurset treffer du andre undervisere som er interessert i nye måter å undervise på.

Obligatoriske aktiviteter

  • Flervalgsprøver
  • Medstudentvurdering
  • Egenvurderinger

Mer om vurdering

Innholdet i emnet er åpent for alle (MOOC).
Eksamensformen er en hjemmeoppgave på omtrent 4000 ord. For å ta eksamen (7.5 studiepoeng) kreves at du har bestått arbeidskravene i emnet.

Følgende arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen:
-Flervalgsprøver
-Medstudentvurdering
-Egenvurderinger

Deltakelse i diskusjonsforum og utprøving av digitale teknologier i modulene i emnet er en forutsetning for å oppfylle arbeidskravene i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning på bachelornivå ved Institutt for lærerutdanning (ILUEVUBE)
Etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning på bachelornivå (PLUEVU)

Kursmateriell

Alt kursmateriell ligger tilgjengelig på plattformen. Du får tilgang til emnet ved å registrere deg på https://digit.ntnu.no

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS2020 5.0 01.09.2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Pedagogikk
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 07.09.2020

Innlevering 21.09.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 16.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU