EDU3910 - Masteroppgave i naturfagdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et emne studenten selv velger. Omfanget på oppgaven er 80-100 sider (se egne retningslinjer for masteroppgaven). Studentene skal gjennom fordypning og et selvstendig forskningsarbeid få øvelse i metodisk og systematisk arbeid med en problemstilling innenfor naturfagdidaktikk. Oppgaven skal bygge på en vitenskapelig undersøkelse med utgangspunkt i en problemstilling med relevans for undervisning og læring av naturfagene i skolen eller formidling av naturfagene i andre sammenhenger. Veiledningen skal sikre studentene faglige, metodiske og tekstkritiske tilbakemeldinger underveis og er en obligatorisk del av studiet. Veiledningen innebærer også nødvendig kontroll med innsamling og behandling av data og generell forskningsetikk. Veiledning avtales mellom student og veileder og avtalefestes gjennom en masteravtale. Arbeidet med oppgaven skal tilsvare 1,5 semesters fulltids arbeidsinnsats.

Læringsutbytte

Studenten
- kan arbeide metodisk og systematisk med en problemstilling innenfor naturfagdidaktikk
- kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper
- kan diskutere og formidle kunnskap om eget forskningsfelt både med fagfolk og andre

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, individuelt arbeid, arbeid i grupper, individuell veiledning.

Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Veiledningssamtaler med veilder
  • Presentasjon av manusutkast

Mer om vurdering

Eksamen består av innlevering av masteroppgaven og en muntlig samtale rundt denne. Den muntlige samtalen brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon (MFAGD) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emner i mastergradens første studieår skal normalt være bestått før man kan starte på masteroppgaven. Eksamen i masteroppgaveemnet kan først avlegges når alle øvrige emner i graden er fullført og bestått.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
15.11.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.