EDU3123 - Vitenskapsteori

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager A

Faglig innhold

Faget skal gi kunnskap om og forståing for vitskapsteori, vitskapshistorie, vitskapssosiologi og metodologi. Det skal førebu studentane til arbeid med eiga masteroppgåve ved å gi djupare innsikt i erkjenningsteori (epistemologi), ulike vitskapstradisjonar (teoretisk og metodologisk) og kjenneteikn ved godt vitskapleg arbeid.
Faget innbyd til kunnskap og refleksjonar om både tilhøvet mellom forsking, forskar, fag og samfunn i eit overordna perspektiv og individuell forsking i høve til både forskarsamfunnet og samfunnet elles (samfunnsmandatet). Faget innbyd vidare til utvikling av forskaretikk og til forståing for samanhengen mellom epistemologi, metodologi og forskingsmetodar.

Læringsutbytte

Studenten kan
- gjere greie for sentrale utviklingsdrag og kontroversar gjennom vitskapshistoria
- kontrastere og diskutere ulike sider ved dels atskilte forskingstradisjonar og vitskapsparadigme
- drøfte tilhøvet mellom empirisk kunnskap, teoretiske og metodologiske problemstillingar på både eit teoretisk og praktisk/konkret nivå
- analysere konkret vitskapleg arbeid i høve til ulike fag- og samfunnskontekstar det inngår i og i høve til ulike skoleslag og kontekster
- gjere seg fagleg nytte av analytisk, kritisk og fortolkende lesing

Læringsformer og aktiviteter

Ein kombinasjon av førelesingar, gruppearbeid og presentasjonar. Obligatoriske innleveringar og presentasjonar skal vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen. I den grad obligatoriske arbeidskrav er knytt til undervisninga, er deltaking obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1-2 munnlege presentasjonar og/eller skriftlege innleveringar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3103 3.7 01.09.2016
EDU3110 3.7 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 A

Utlevering
24.11.2017

Innlevering
08.12.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.