EDU3000 - GLU 5–10: Praksis 4. år

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Praksisemnet tas av studenter som tar masterutdanning på bakgrunn av de tre første årene av grunnskolelærerutdanning 5–10. Studentene skal arbeide videre med hovedtemaene fra første, andre og tredje studieår av grunnskolelærerutdanningen og arbeide spesielt med planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag, og med fokus på forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for endring og utvikling i skolen.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten
- har kunnskap om sentrale og relevante temaer innenfor egne studiefag
- har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

Ferdigheter:
Studenten
- kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevgrupper av ulik størrelse på 5.–10. trinn
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring i fagene på 5.–10. trinn
- kan planlegge undervisning med utgangspunkt i planer for ulike perioder for elever på 5.–10. trinn

Generell kompetanse:
Studenten
- har utviklet kommunikasjons- og relasjonskompetanse
- har kritisk distanse til egen yrkesutøvelse
- har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg som profesjonell lærer i et praksisfellesskap

Læringsformer og aktiviteter

Gjennom observasjon, egen undervisning, veiledning og refleksjon skal studentene bli kjent med elevers læring og utvikling på 5.–10. trinn, samt utvikle sin lærerrolle i et læringsfellesskap. Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent undervisningspraksis

Mer om vurdering

Dersom praksis vurderes til ikke bestått, har studenten adgang til ny praksisperiode ytterligere en gang. Ved ny praksis kan det stilles krav om at obligatoriske aktiviteter knyttet til praksis må gjennomføres på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon (MFAGD) - enkelte retninger

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Innlevering
30.11.2017

Vår ORD Rapport 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.