DRA2100 - Drama og teater i praksis

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen EGNE NOTAT
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven – praksisvariant skrives i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver. Studenten får mulighet til å delta i en institusjons arbeid innen relevant faglig område. Oppgavens problemstilling utarbeides i samarbeid mellom student, veileder og ekstern oppdragsgiver. Studenten legger opp deler av pensum selv, i samråd med veileder.
Emnet legger opp til at studenten skal få erfaring med muntlig og skriftlig formidling av prosjektresultater. Praksisplass skaffes gjennom Institutt for kunst- og medievitenskap, og kontakt mellom studenter og eksterne samarbeidspartnere etableres tidlig i semesteret. Emnet er en praktisk-teoretisk variant av KM2000 – Bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- kunnskap om hvordan man planlegger og gjennomfører et praktisk orientert prosjektarbeid med en ekstern oppdragsgiver
- kunnskap om hvordan man anvender fagkompetanse i praktisk orienterte problemstillinger

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal studenten:
- være i stand til å planlegge og gjennomføre enkle prosjekt hos en ekstern oppdragsgiver
- kunne anvende sin fagkompetanse på praktiske problemstillinger
- kunne presentere og begrunne funn, analyser og konklusjoner i skriftlig og muntlig form

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er delt inn i tre faser, der studentene starter med en felles undervisningsperiode samtidig som kontakten med ekstern samarbeidspartner etableres. Studenten konkretiserer problemstilling i samarbeid med ekstern oppdragsgiver og veileder. Sistnevnte skal også bidra i arbeidet med utvelgelse av individuelt pensum. Pensum skal omfatte litteratur som er relevant for arbeidet. Praksisperioden utgjør fase to, mens skriving, muntlig presentasjon og ferdigstilling av oppgave under veiledning av faglig kontaktperson utgjør fase tre.

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. Studentene får veiledning og individuell tilbakemelding på problemstilling og prosjektbeskrivelse av ekstern samarbeidspartner og emneansvarlig, og tilbakemelding på disposisjon og utkast til oppgaven fra veileder.

Studenten skal gjennomføre en muntlig presentasjon av arbeidet der ekstern samarbeidspartner og emneansvarlig vil stille spørsmål knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Presentasjonen må være gjennomført og godkjent før studenten kan fremstille seg til sluttvurdering i emnet. Studenten plikter å gjøre seg kjent med resultatet av øvingsoppgaver og holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt og faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 uker praksis
  • Obligatorisk oppmøte på første undervisningsdag
  • Innlevering av egenformulert problemstilling og prosjektbeskrivelse
  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en oppgave med omfang på 4000-6000 ord, og en muntlig eksaminasjon. I den muntlige eksaminasjonen vil studenten få anledning til å forsvare oppgaven og gi en egenvurdering av arbeidet.

Ved stryk/forbedring av karakter er det kun den skriftlige delen, pluss justerende muntlig, som avlegges (praksis trenger altså ikke gjennomføres på nytt), men man vil ha en obligatorisk innlevering av ny problemstilling tidlig i semestret. Problemstillingen må være en annen type refleksjon over allerede avlagt praksis. Det gis ikke ordinær veiledning i forbindelse med forbedring av karakter på den skriftlige oppgaven. Ved gjentak (grunnet for eksempel ikke bestått obligatorisk aktivitet) må hele emnet tas på nytt i et semester med undervisning.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (BDRAMA)

Forkunnskapskrav

Bacheloroppgaven - praksisvariant er et adgangsbegrenset emne med totalt 5 plasser knyttet til bachelorprogrammet i drama og teater. For å få opptak til emnet må studenten ha avlagt minimum 67,5 studiepoeng fordypningemner i drama og teater. Søknadsfristen er 1. desember og det søkes gjennom studentweb.
Etter innvilget opptak vil studenten motta en e-post med oppfordring om å skrive et kartleggingsbrev på inntil 300 ord. Ved at studenten redegjør for motivasjon for å utføre et praktisk orientert prosjektarbeid, relevant erfaring og bakgrunn, samt eventuelle foretrukne arbeidsoppgaver, kan instituttet plassere studentene i praksisbedrifter ut fra egnethet/interesse. Dette brevet vil ikke deles med arbeidsgiver. Mer informasjon om utformingen av brevet kommer per e-post i begynnelsen av desember.

Kursmateriell

Pensum er på totalt ca. 800 sider. Nærmere opplysning om fordeling mellom felleslitteratur og selvvalgt pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KM2000 15.0 01.09.2017
KM2017 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen EGNE NOTAT
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.