course-details-portlet

DIFT2010 - Digitalt entreprenørskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe - Individuell innlevering 1/2
Mappe - Gruppeinnlevering 1/2

Faglig innhold

Emnet gir studentene kunnskap og ferdigheter i entreprenørskap, og da spesielt med utgangspunkt i digitalt entreprenørskap. Studentene får kunnskap og ferdigheter i tilknytning til faktorer for å lykkes med digitalt entreprenørskap, og utvikling av digitale produkter og tjenester. Hva kjennetegner gode forretningsideer og hvordan foredle disse for å utnytte potensielle markedsmuligheter? Studentene får innblikk i alle fasene knyttet til oppstartsvirksomhet, fra ide og forankring av denne i en forretningsplan til finansiering og kommersialisering med utgangspunkt i metodikken Lean Startup. Studentene får også et innblikk i ledelse i oppstartsvirksomheter. Emnet er lagt opp rundt 6 samlinger i løpet av semesteret med ulike tema og innfallsvinkler som er relevante for å belyse digitalt entreprenørskap.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • kunne redegjøre for digitalt entreprenørskap og andre former for entreprenørskap.
 • kunne redegjøre for rammebetingelser og muligheter som påvirker digitalt entreprenørskap.
 • kunne redegjøre for hva en forretningsidé er og hvordan digitale tjenester og produkter utvikles.
 • kunne beskrive innholdet og hovedelementene i en forretningsplan.
 • kunne redegjøre ulike kilder til oppstartsfinansiering, samt fordeler og ulemper knyttet til disse.
 • kunne redegjøre for ulike ledelsesstrategier i oppstartsbedrifter.

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • kunne identifisere kommersielle behov og utvikle lovende forretningsideer med digitale produkter og tjenester.
 • kunne ta stilling til om en forretningsidé er realiserbar.
 • kunne utarbeide en forretningsplan.
 • kunne presentere forretningsidé og forretningsplan.
 • kunne lede entreprenørskapsprosesser i en oppstartsbedrifter.
 • kunne bruke prinsippene i Lean Startup.

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • ha forståelse for betydningen digitalt entreprenørskap i en samfunnsmessig kontekst.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsaktivitetene i emnet er en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesninger, obligatoriske gruppeaktiviteter og presentasjoner med ulike tema knyttet til digitalt entreprenørskap.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet, som vurderes til bestått/ikke bestått. I mappen inngår 6 gruppebaserte oppgaver og 6 individuelle oppgaver. Det gis tilbakemeldinger i løpet av semesteret på innholdet i mappen. Ved frivillig gjentak, ikke-bestått eller gyldig fravær, må hele mappen tas på nytt ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Digital Forretningsutvikling.

Kursmateriell

Utvalgt relevant pensum vil tilgjengeliggjøres for studentene ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI2003 5.0 HØST 2020
IINI2010 5.0 HØST 2020
IFUD1120 5.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe - Individuell innlevering 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe - Gruppeinnlevering 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU