course-details-portlet

DIFT1005 - Datastøttet samhandling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Studentene får kunnskap om, og praktisk erfaring med, samhandling i samlokaliserte og distribuerte arbeidsgrupper. De introduseres til CSCW (Computer Supported Cooperative Work) og multidisiplinær samhandling, samt verktøy for datastøttet samarbeid.

Emnet gir videre en innføring i hva samhandlingsplattformer er og typiske problemstillinger som må håndteres ved tilpasning av samhandlingsplattformer i organisasjoner.

Spesifikt får studentene kunnskap om, og erfaring med bruk av, en konkret samhandlingsløsning. Studentene lærer å bruke en systematisk, iterativ tilnærming ved tilpasning av en samhandlingsplattform, basert på prinsipper for brukersentrert utvikling. Dette inkluderer identifisering av brukergrupper samt utvikling av personas og scenarier for å beskrive og teste brukerbehov.

Studentene skal også få en innføring i hovedproblemstillinger knyttet til den samhandlingen som skal støttes ved hjelp av plattformen, med vekt på koordinering og situasjonsforståelse (awareness). Videre lærer studentene om brukerengasjement og motivering av brukere via spillifisering.

Studentene får praktisk erfaring med å tilpasse en samhandlingsplattform som angitt i en caseoppgave, og i å vurdere løsningen ved bruk av relevante samhandlingsbegreper.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene skal:
- Kjenne til sentrale begreper fra CSCW
- Kunne redegjøre for samhandlingsmetodikk og nettbasert samarbeid
- Kjenne til de viktigste rollene og arbeidsflyten i et intensivt multidisiplinært samhandlingsprosjekt
- Vite hva en samhandlingsplattform kan brukes til i en organisasjon
- Kjenne til en nettbasert plattform for samhandling og sentral funksjonalitet i denne
- Vite hva brukersentrert design er og hvordan prinsipper fra brukersentrert design kan brukes ved tilpasning av en samhandlingsplattform

Ferdigheter
Studentene skal:
- Kunne bruke samarbeidsverktøy for samlokaliserte og nettbaserte arbeidsformer
- Kunne planlegge et prosjekt og følge opp fremdriften
- Kunne gjennomføre en tilpasning av en nettbasert samhandlingsplattform
- Kunne identifisere hvilke hovedproblemstillinger knyttet til samhandling i en organisasjon man må ta hensyn til og undersøke nærmere ved tilpasning av en samhandlingsplattform
- Kunne anvende prinsipper fra brukersentrert utvikling ved tilpasning av en samhandlingsplattform slik at prosessen foregår systematisk, iterativt, med sterk involvering av brukere og med systematisk testing

Generell kompetanse
Studentene skal:
- Være bevisst på egen rolle og opptreden i et samhandlingsteam
- Kunne bidra til at tilpasning av samhandlingsteknologi i organisasjoner baseres på brukernes reelle behov
- Bidra til at former for brukersentrering inngår ved utvikling, tilpasning eller anskaffelse av IT-systemer generelt

Læringsformer og aktiviteter

Ukentlige undervisningsaktiviteter som inkluderer prosjektarbeid, samhandling/samskriving, evaluering av andres arbeid, veiledningsmøter og muntlige tilbakemeldinger.
Emnet baserer seg på at studentene deltar i forpliktende teamarbeid. Dette inkluderer bl.a studentaktiv læring med samarbeid om et case.

Ferdighetskravene testes gjennom 5 obligatoriske skriftlige innleveringer.
Det er obligatorisk oppmøte til alle innkalte møter og gruppeaktiviteter.
Obligatoriske presentasjoner av øvingsarbeid, samt tilstedeværelse ved andre gruppers presentasjoner.
Obligatoriske aktiviteter vurderes til godkjent / ikke godkjent og må være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Caseoppgave

Mer om vurdering

Eksamensbesvarelsen skal være et egenprodusert og individuelt arbeid.

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Utsatt eksamen i mai/juni eller desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Tilgjengeliggjøres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IBED3008 5.0 01.09.2019
IINI3013 5.0 01.09.2019
IFUD1126 5.0 01.09.2019
IINI2005 2.5 01.09.2019
IFUD1115 2.5 01.09.2019
IBED2001 2.5 01.09.2019
INFT1008 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 26.05.2020

Innlevering 26.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU