course-details-portlet

DIFT1005 - Datastøttet samhandling

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Studentene får kunnskap om, og praktisk erfaring med, samhandling i samlokaliserte og distribuerte arbeidsgrupper. De introduseres til CSCW (Computer Supported Cooperative Work) og multidisiplinær samhandling, samt verktøy for datastøttet samarbeid. Emnet gir videre en innføring i hva samhandlingsplattformer er og typiske problemstillinger som må håndteres ved tilpasning av samhandlingsplattformer i organisasjoner. Spesifikt får studentene kunnskap om, og erfaring med bruk av, en konkret samhandlingsløsning. Studentene lærer å bruke en systematisk, iterativ tilnærming ved tilpasning av en samhandlingsplattform, basert på prinsipper for brukersentrert utvikling. Dette inkluderer identifisering av brukergrupper samt utvikling av personas og scenarier for å beskrive og teste brukerbehov. Studentene skal også få en innføring i hovedproblemstillinger knyttet til den samhandlingen som skal støttes ved hjelp av plattformen, med vekt på koordinering og situasjonsforståelse (awareness). Videre lærer studentene om brukerengasjement og motivering av brukere via spillifisering. Studentene får praktisk erfaring med å tilpasse en samhandlingsplattform som angitt i en caseoppgave, og i å vurdere løsningen ved bruk av relevante samhandlingsbegreper.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal:

 • Kjenne til sentrale begreper fra CSCW
 • Kunne redegjøre for samhandlingsmetodikk og nettbasert samarbeid
 • Kjenne til de viktigste rollene og arbeidsflyten i et intensivt multidisiplinært samhandlingsprosjekt
 • Vite hva en samhandlingsplattform kan brukes til i en organisasjon
 • Kjenne til en nettbasert plattform for samhandling
 • Vite hva brukersentrert design er og hvordan prinsipper fra brukersentrert design kan brukes ved tilpasning av en samhandlingsplattform

Ferdigheter

Studentene skal:

 • Kunne bruke samarbeidsverktøy for samlokaliserte og nettbaserte arbeidsformer
 • Kunne planlegge et prosjekt og følge opp fremdriften
 • Kunne gjennomføre en tilpasning av en nettbasert samhandlingsplattform
 • Kunne identifisere hvilke hovedproblemstillinger knyttet til samhandling i en organisasjon man må ta hensyn til og undersøke nærmere ved tilpasning av en samhandlingsplattform
 • Kunne anvende prinsipper fra brukersentrert utvikling ved tilpasning av en samhandlingsplattform slik at prosessen foregår systematisk, iterativt, med sterk involvering av brukere og med systematisk testing med hensyn til bærekraft

Generell kompetanse

Studentene skal:

 • Være bevisst på egen rolle og opptreden i et samhandlingsteam
 • Kunne bidra til at tilpasning av samhandlingsteknologi i organisasjoner baseres på brukernes reelle behov
 • Bidra til at former for brukersentrering inngår ved utvikling, tilpasning eller anskaffelse av IT-systemer generelt hensyn til bærekraft

Læringsformer og aktiviteter

Ukentlige undervisningsaktiviteter som inkluderer prosjektarbeid, samhandling/samskriving, evaluering av andres arbeid, veiledningsmøter og muntlige tilbakemeldinger. Emnet baserer seg på at studentene deltar i forpliktende teamarbeid. Dette inkluderer bl.a studentaktiv læring med samarbeid om et case. Ferdighetskravene testes gjennom obligatoriske skriftlige innleveringer. Det er obligatorisk oppmøte til alle innkalte møter og gruppeaktiviteter. Obligatoriske presentasjoner av øvingsarbeid, samt tilstedeværelse ved andre gruppers presentasjoner. Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal få levere avsluttende rapport som danner vurderingsgrunnlaget i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeider

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav består av alle følgende deler: a. Et essay; b. Obligatorisk oppmøte til bestemte tidspunkt på lab, innkalte møter og gruppeaktiviteter; c. Tre innleveringer knyttet til caseoppgave i brukersentrert utvikling.

Arbeidskravene utføres gruppevis, men godkjenning gjøres individuelt.

Den avsluttende rapporten som utgjør vurderingsgrunnlaget i emnet baserer seg på arbeidskravene. Vurdering kan tas opp neste gang emnet gjennomføres. Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Tilgjengeliggjøres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IBED3008 5.0 HØST 2019
IINI3013 5.0 HØST 2019
IFUD1126 5.0 HØST 2019
IINI2005 2.5 HØST 2019
IFUD1115 2.5 HØST 2019
IBED2001 2.5 HØST 2019
INFT1008 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU