course-details-portlet

DCST2900 - Bacheloroppgave Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Studentene velger selv blant forhåndsgodkjente oppgaveforslag innen sitt fagområde.

Læringsutbytte

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg:

Kunnskap

K1: Kandidaten har ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde.

K2: Kandidaten har forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering.

K3: Kandidaten har kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan utarbeide konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innen fagområdet, under veiledning.

F2: Kandidaten kan identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under veiledning.

F3: Kandidaten kan gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet.

F4: Kandidaten kan dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen.

G2: Kandidaten har bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn

Læringsformer og aktiviteter

 • Prosjektarbeid
 • Veiledning
 • Prosjekt gjennomføres i grupper på 2-4 studenter
 • Obligatoriske arbeidskrav:
  • Problemdefinisjon (arbeidstittel og foreløpig problemstilling avklares med fagmiljøet innen utgang av høstsemester)
  • Prosjektplan
  • Aktiv deltakelse i alle avtalte gruppemøter
  • Skriftlig rapport underskrevet av alle prosjektmedlemmer
  • Individuelt refleksjonsnotat
  • Muntlig fremføring

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

I oppgaven skal det reflekteres over oppgavens bærekraftsrelevans med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Individuelle karakterer kan gis selv om arbeidet utføres i gruppe. Hver enkelts bidrag til resultatet skal framgå av innlevert dokumentasjon.

Dersom bacheloroppgaven vurderes til karakteren «Ikke bestått» eller bokstavkarakteren «F», må studenten(e) levere ny besvarelse. Forbedring/omarbeidelse er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaområde med samme empiri/datagrunnlag.

Vurderingsformer: Avsluttende rapport.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)

Forkunnskapskrav

For å starte på bacheloroppgaven i Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet må studenten ha bestått minimum 105 studiepoeng av 120 studieplanfestede studiepoeng fra de to første årene ved dette studieprogrammet.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Aage Rognsaa. Bacheloroppgaven, Universitetsforlaget, 2015.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DCSG2900 22.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU