course-details-portlet

DCST1002 - Cybersikkerhet og teamarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Cybersikkerhetsterminologi og historie.
Juridiske og etiske problemstillinger innen cybersikkerhet.
Sårbarhet i digitale infrastrukturer.
Identiteter, autentisering og autorisasjon.
Menneskelige aspekter ved cybersikkerhet.
Grunnleggende trusselprofilering og risikoanalyse.
Fremtidsvisjoner for et sikrere digitalt samfunn.
Teamsamarbeid, teambygging og teamutvikling.
Arbeidskontrakt og konfliktforebygging.
Prosjekt som arbeidsform (etablering, gjennomføring, administrasjon og kontroll)
Skriftlig og muntlig presentasjon.
Opphavsrett.

Læringsutbytte

Kunnskap
-K1: Kandidaten kan gjøre rede for hvordan etablere og gjennomføre prosjekter
-K2: Kandidaten kan gjøre rede for ulike modeller for teamsamarbeid og utvikling av team
-K3: Kandidaten kan gjøre rede for de mest brukte begreper innen cybersikkerhet samt fagets viktigste historiske utvikling
-K4: Kandidaten kan gjøre rede hvordan sårbarheter i digitale infrastrukturer kan oppstå og hvordan de mest vanlige sårbarheter kan motvirkes

Ferdigheter
-F1: Kandidaten kan formidle fagstoff effektivt muntlig og skriftlig, innhente informasjon for å belyse problemstillinger, samt ivareta opphavsrett i sin kommunikasjon
-F2: Kandidaten kan gjennomføre og dokumentere teamarbeid og reflektere over egen faglig utøvelse samt utvikle denne basert på tilbakemeldinger fra andre
-F3: Kandidaten kan gjennomføre grunnleggende trusselprofilering og risikoanalyse
-F4: Kandidaten kan benytte verktøy for å beskytte identiteter mot vanlige sikkerhetsangrep

Generell kompetanse
-G1: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre oppgaver i team
-G2: Kandidaten kan gi konstruktive tilbakemeldinger til andre
-G3: Kandidaten kan gjøre rede for samfunnets sårbarhet som konsekvens av cybersikkerhetsutfordringer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teamarbeid med og uten veiledning, prosjektarbeid, oppgaveløsning individuelt og i grupper, labøvinger.
En obligatorisk oppgave i starten av semesteret som er å gjennomføre kartlegging av sin egen teamrolle.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppeprosjekt og individuelt arbeid (gjelder kun høst 2020)
  • Innleverte arbeider og obligatorisk oppmøte (gjelder ikke høst 2020)

Mer om vurdering

Basert på arbeidskravene leveres et individuelt refleksjonsnotat som vurderes og gis karakteren bestått eller ikke bestått. Kontinuasjon og frivillig gjentak: ved neste ordinære gjennomføring.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogrammet Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI1002 3.7 01.09.2019
IMT1003 3.7 01.09.2019
IIKG1001 2.5 01.09.2019
DCSG1002 7.5 01.09.2019
INFT2001 5.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider (1) 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. The exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU