course-details-portlet

DANS6035 - Dans, bevegelse og helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Kurset har en generell inndeling i to deler. I del 1 er fokuset på å gi en innføring i metoder og perspektiv for bevegelsens og dansens betydning for menneskelig helse. Del 2 vil ta for seg ulike metodiske tilnærminger for å jobbe med ulike populasjoner, med en hovedvekt på barn/ungdom og eldre. Emnet har vekt på kommunikasjonen/ interaksjonen/ samspillet mellom terapeut og deltager. Begge delene vil inneholde praktiske øvelser i helsemessige utfordringer og refleksjon rundt det å arbeide med bevegelse og dans. I tillegg vil studentene få en grunnleggende oversikt over danse- og bevegelsesterpatiens historie og metodikk, norsk, nordisk og internasjonalt. Kurset består av to obligatoriske samlinger på 20 timer. Eksamen er en hjemmeeksamen i form av en oppgave utformet slik at ulike læringsmålene er ivaretatt.Studentene skal gjennomføre og bestå en praktisk mappeoppgave før de kan gå opp til eksamen.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs kan/skal deltakeren ha fått:Kunnskaper:-Grunnleggende kjennskap til de psykologiske og fysiske utfordringer som kjennetegner et utvalg populasjoner. -Kjenne ulike metoder for å arbeide med bevegelse og dans i et helsemessig, et sosiokulturelt og et ”community” perspektiv.-Kjenne sentrale tilnærminger/metoder innenfor arbeidet med danse- og bevegelsesterapi: Gruppeterapi (Chace-metoden, Living_music/living dance metoden), en-til-en arbeid, kunnskap til noen sentrale metoder for å jobbe med autistiske barn/ungdom, spiseforstyrrelser, PTSD, demens.-Kjenne til ulike undervisnings- og arbeidsmåter innenfor danse- og bevegelsesterapienFerdigheter:-Ferdigheter i å kunne anvende grunnleggende psykologiske og bevegelsesmessige prinsipper i en undervisningssituasjon.-Kunne evaluere egen undervisning.-Kunne planlegge danse- og bevegelses aktiviteter ut i fra en gitt populasjon.-Kunne tilrettelegge for mestring, kreativitet og positive opplevelser. Generell kompetanse: -Kunne jobbe målrettet, selvstendig og sammen med andre.-Kunne reflektere over og samtale om bruk av dans og bevegelse i en helsemessig sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbaserte forelesninger og seminarer på tilsammen 40 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent oppmøte (80 %)
  • Gjennomført og godkjent praktisk prøve
  • Refleksjonsnotat

Mer om vurdering

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dans, fjernundervisning (FJDANS)

Forkunnskapskrav

Studiekompetanse eller tilsvarende realkompetansevurdering Dansefaglig bakgrunn er ikke nødvendig, men en interesse for bevegelse og eller erfaring innenfor helsearbeid er en fordel.

Kursmateriell

Opplyses ved kursstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Dansevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU