course-details-portlet

BYGT2321 - Vann og avløpsteknikk 2

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer D
Arbeider 40/100 ALLE

Faglig innhold

Rørdelsprosjektering samt prosjektering av VA-ledninger etter NS3420. Bruk av program for 3D i rørdelsprosjektering. Dimensjonering av store nett. Lekkasjesøking, Driftskontrollanlegg. Bruk av EPANET til simulering. Avløpssystemer, overvannsteknikk og overvannshåndtering, avskjærende ledninger. Pumpestasjoner og ledninger. Simulering og dimensjonering v.h.a. simuleringsprogram (Mike Urban CS/SWMM). Prinsipper for tilstandsanalyse. Rehabilitering og sanering. Separate utslipp og Forurensningsforskrfift avløp. Digital streng: Digitale ferdigheter i bruk av prosjekteringsverktøy og bearbeidingskompetanse av 3D-modeller av rørdeler.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for driftsovervåkning og lekkasjesøking.
 • Kandidaten skal kunne velge ut overvannshåndtering med løsninger for redusert avrenning.
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for prinsipper for tilstandsvurdering.
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for sanering og rehabilitering.
 • Kandidaten skal kunne bruke prinsippene i avskjærende avløpssystemer
 • Kandidaten skal kjenne til metoder for slambehandling.
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for avløpsrensing for nitrogenfjerning.
 • Kandidaten skal kunne velge løsning for separate utslipp

Ferdighet

 • Kandidaten skal kunne sette opp en belastningsplan for et vannforsyningsnett
 • Kandidaten skal kunne foreta enklere simuleringer og analyser av vann og avløpssystem ved hjelp av digitale verktøy (Epanet, Mike Urban CS/SWMM).
 • Kandidaten skal kunne foreta digital rørdelsprosjektering for pumper og trykkledninger.
 • Kandidaten skal kunne produsere mengdebeskrivelse av VA-ledninger etter NS3420.
 • Kandidaten skal kunne foreta beregninger av overvannsavrenning og dimensjonere etter dette.
 • Kandidaten skal kunne operere etter 3-stegs-strategien for overvannshåndtering og beregne virkning av tiltak.

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne følge opp faglige kilder, faglige metoder, aktuelle lover og regelverk, samt standarder for planlegging, prosjektering, bygging, forvaltning, drift, vedlikehold for VA-anlegg. Kandidaten skal kunne delta i faglige diskusjoner innenfor de aktuelle fagområdene og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både muntlig og skriftlig.

Læringsformer og aktiviteter

Aktivitet fra forelesning, pc-lab, øving og prosjektarbeid

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving 1
 • Øving 2
 • Øving 3

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen 3t 60%

Individuelt prosjekt 40%

Alle obligatoriske øvinger må godkjennes

Ved utsatt eksamen kan skriftlig vurdering bli omgjort til muntlig.

Kontinuasjonseksamen arrangeres i mai/juni. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at begge delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav bachelor bygg Trondheim. Studieretning bygg og miljø eller tilsvarende .

Kursmateriell

Læremidler: VA-boka, Norsk Vann 2014 eller nyere. Samling på Blackboard av veiledninger /retningslinjer/rapporter/miljøblad fra SFT, Miljøverndep., Norsk Vann, Mattilsynet, Folkehelsa m.fl. R.E.Petersen og S.Thorolfsson: Overvannsteknikk, HiST/NTNU 2007.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBYG3012 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Vannforsynings- og avløpsteknikk
 • Bygg og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100 ALLE

Utlevering
14.12.2023

Innlevering
21.12.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 08.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 2
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU