course-details-portlet

BYGT2310 - Husbyggingsteknikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 5 timer D
Prosjekt med muntlig presentasjon 40/100

Faglig innhold

Emnet gjennomføres i tilknytting til et prosjektarbeid som integrerer følgende hovedtemaer:

 1. Husbyggingsteknikk.
 2. Bygningskonstruksjoner.
 3. Installasjonsteknikk.

Prosjektarbeid gjennomføres i tverrfaglig samarbeid med faget Bygningsteknologi, BYGT2311.

Husbyggingsteknikk: Planleggingsprosess. Samspill. Byggeskikk. Prosjekteringskriterier. Prosjektanalyse. Valg av byggeteknikk. Prosjektering av byggtekniske detaljer. Kvalitetssikring. Bygningsfysikk. Klimakonstruksjoner. Varme- og fukttransport. Lydforhold. Lysforhold. Optimalisering av bygningskropp parametere. Energiregnskap;

Bygningskonstruksjoner: Geotekniske forhold. Konstruksjonsanalyse. Valg av konstruksjonsteknikk. Konstruksjonsprinsipper. Konstruksjonsdetaljer;

Installasjonsteknikk: Grunnleggende innføring i installasjonsteknikk. Tilpasningsdyktighet. Energifleksibilitet; Brannteknikk; Bruk av bygningsinformasjonsmodeller (BIM).

Lovverket: Forståelse av tekniske krav som stilles til bygninger innenfor fagfeltet og administrative krav som stilles til gjennomførelse av byggeprosjekter;

Digitalstreng: Digitale ferdigheter av DAK-verktøy, digitale ferdigheter i presentasjonsverktøy, digital samhandlingskompetanse i gruppearbeid, digital dannelse, digital kildekritisk vurderingskompetanse til informasjonsinnhenting.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om lovverket og de administrative og tekniske kravene som stilles til byggverk i plan- og bygningsloven og de relevante forskriftene.
 • Kandidaten har kunnskap om teknologiutvikling, byggeteknikker, komponenter og byggematerialer med fokus på norsk byggeskikk.
 • Kandidaten har kunnskap om ingeniørens rolle i et byggeprosjekt samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
 • Kandidaten har kunnskap om miljømål ut fra et faglig profesjonelt ståsted.
 • Kandidaten kjenner til forskning- og utviklingsarbeid innenfor emnet med fokus på nasjonale og internasjonale standarder.
 • Kandidaten har kunnskap om byggfaglig relevant programvare som DAK/BIM og har ingeniørfaglig, digital kompetanse innenfor fagfeltet.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende gjeldende lovverk til prosjektering og dokumentasjon av løsninger.
 • Kandidaten kan tegne bygningskonstruksjoner i målestokk ved hjelp av DAK.
 • Kandidaten kan anvende relevante beregningsmetoder for å dokumentere bygningskonstruksjonens kvaliteter ved bruk av både håndberegning og digitale verktøy.
 • Kandidaten behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt prosjektarbeid.
 • Kandidaten kan arbeide i digitale laboratorier med digitale modellerings- og beregningsverktøy innenfor fagfelt.
 • Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse tekniske og praktiske problemstillinger innenfor fagfeltet og begrunne sine valg.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre byggfaglige prosjekter og arbeidsoppgaver bade selvstendig og i gruppe ved bruk av digitale verktøy.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille det slik at det belyser en byggfaglig problemstilling innenfor fagfeltet.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet gjennom informasjonsinnhenting med fokus på byggforsk-blader på nett.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har tverrfaglig forståelse for byggingeniørens profesjonsfelt og hvilke oppgaver byggingeniører forventes å løse i sitt virke.
 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige og samfunnsmessige konsekvenser av produkter og løsninger innenfor husbyggingsteknikken og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse med hensyn til etiske forhold, også i gruppe og i en tverrfaglig sammenheng.
 • Kandidaten har innsikt i norsk lovgivning og nasjonale og internasjonale standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, seminarer, prosjektbasert læring.

Obligatoriske aktiviteter Prosjektarbeid i grupper. Obligatoriske øvinger. Seminar- og samling deltakelse. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at student skal kunne få vurdert prosjekt og melde seg til eksamen.

Mer om vurdering

Endelig karakter er basert på skriftlig avsluttende eksamen som teller 60% og prosjektarbeid som teller 40%. Resultatet for delene angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen i mars.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at begge delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)

Forkunnskapskrav

BYGT1001 Byggteknikk

BYGT2202 Konstruksjonsteknikk

BYGT2206 Prosjektering av konstruksjon

eller tilsvarende.

Adgangsbegrensning i emnet: 48. Opptak til adgangsbegrensede emner krever egen søknad, søknadsfrist 10. juni 2021, se Opptak til adgangsbegrensede emner - Wiki - innsida.ntnu.no, Studenter ved campus Trondheim på studieretning Bygg og miljø som har valgt valgemneblokk Husbyggingsteknikk gis prioritet.Vedtak gjøres av rektor.

Kursmateriell

Det blir opplyst om undervisningsmateriell i første undervisningstime

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBM4221 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjekt med muntlig presentasjon 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 29.11.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Prosjekt med muntlig presentasjon 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU