BYG2251 - Mekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

STATIKK
-Statikkens grunnlag
-Plane kraftsystemer -  Bjelker og enkle rammer
-Fordelte krefter - Resultanter
-Plane stavsystemer - Fagverk
-Normalkraft-, skjærkraft- og momentdiagrammer
-3-moment-likningen (innledende, praktisk)
-Kabler og tau

FASTHETSLÆRE
-Arealsenter og arealmomenter
-Spenninger og tøyninger (innledende)
-Spenninger i bjelker - enkle tverrsnitt
-Torsjon - sirkulære tverrsnitt
-Knekking

Læringsutbytte

Emnet gir en grunnleggende innføring i statikk og fasthetslære, likevekt og elastisitet.
Etter gjennomføring skal studenten kunne:
Kunnskaper:
-forklare hvordan elementære problemer innen statikk og fasthetslære kan løses
-beskrive hva som menes med statisk likevekt
-forklare forskjellige opplagerbetingelser
-gjøre rede for materialers elastisitet og stivhet, Hookes lov og Youngs modul

Ferdigheter:
-sette sammen krefter til en resultant, og dekomponere krefter
-finne opplagerkrefter og leddkrefter
-beregne normalkrefter, skjærkrefter, bøyemomenter, torsjonsmomenter
-beregne bøye-, normal- og skjærspenninger, samt kombinasjon av nevnte spenninger
-beregne arealsenter, 1. og 2. arealmoment og motstandsmoment, og kunne anvende Steiners teorem

Generell kompetanse:
-kjenne innholdet i Euler-Bernoulli bjelketeori
-gjøre rede for Naviers hypotese om plane tverrsnitt

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger|Oppgaveløsning|Veiledning

Utfyllende informasjon:
Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campus- og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Obligatoriske arbeidskrav:
10-13 øvinger, hvorav alle unntatt to må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)
Byggingeniør (BIBYG-F)
Maskiningeniør (BIMAS)
Maskiningeniør (BIMAS-F)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYG1063 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 07.12.2017 13:00 A154, 1.etg. A-bygg , A-atriet-2/3 (A-160) , B213 - 2.etg. , E208 - 2.etg. , A254, 2.etg. A-bygg , C024 - underetg. , Folkeuniversitetet Vestlandet
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.