BYG2053 - Bærekraftig bygging

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 12 timer

Faglig innhold

Miljøpolitiske mål for byggenæringen
Bruk av indikatorer og vekting
Beregning av bygningers energiytelse i ht NS 3031, Kriterier for passivhus og lavenergibygninger (NS 3700, NS 3701) og Byggteknisk forskrift
Innemiljø og inneklima
Livsløpsvurderinger LCA
Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv i ht NS-EN 15643, inkl standarder for beregning.
Verktøy for vurdering av byggverk og bygd miljø som BREEAM, LEED, CEEQUAL

Læringsutbytte

Emnet har som overordnet mål at studentene skal ha en forståelse for et helhetlig bærekraftsperspektiv, hvilke utfordringer det innebærer for byggsektoren og hvordan byggingeniørens virke påvirkes.
Kunnskap:

gjøre rede for hvilke miljømål myndighetene stiller til byggsektoren og bakgrunnen for disse

gjøre rede for hvilke tema som inngår i bærekraftsperspektivet for byggevarer og byggverk

forklare ulike modeller og verktøy for å kunne vurdere byggematerialer, -produkter og byggverk i et bærekraftsperpektiv

 

Ferdigheter:

fastsette miljømål for et byggeprosjekt og det ferdige byggverk

anvende metoder gitt i norsk standarder for å dokumentere en bygnings energibehov

vurdere ulike byggevarer og byggverk i et bærekraftperspektiv

 

Generell kompetanse:

anvende databaser for informasjonssøk

presentere faglig meninger på en vitenskaplig måte

Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, litteratursøk og litteraturgjennomgang, beregninger, gruppearbeid, workshop, befaringer og seminarer.

Studenter som følger fleksibelt studieløp får tilgang til forelesninger som opptak av campusforelesninger/ferdiginnspilte videoforelesninger. Det gis veiledning ved bruk av webkonferanseverktøy.

Seminar og fremlegg gjøres ved bruk av webkonferanseverktøy.

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Skriftlig og muntlig presentasjon av en fagartikkel

Prosjektoppgave med presentasjon.

Deltakelse på seminar med fremlegg (for flex-studenter kan dette gjennomføres ved bruk av webkonferanseverktøy)

Deltakelse på opplæring og bruk av beregnings- og vurderingsverktøy

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav- se emnebeskrivelse
  • Idè-lab 24

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Neste gang emnet går ordinært, eller i henhold til eksamensplan.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bærekraftige byggeprosesser (BBYGL)
Fornybar energi (BFEN)

Kursmateriell

 

Mumivic and Santamouris (2009). A Handbook of Sustainable Building Design and Engineering. Earthscan.

Norske, europeiske og internasjonale standarder som NS3031, NS3454, NS3466, NS-EN 15643-1, 15643-2, 15643-3 og 15643-4, NS-EN 15978, ISO 15392, ISO 21930, ISO 37120

Kommunal og regionaldepartementet (2012). Gode bygg for eit betre samfunn. Ein framtidsretta bygningspolitikk. St.meld. nr 28 (2011-12). Oslo: Kommunal og regionaldepartementet.Forskningsartikler innenfor bærekraftig bygging fra tidskrifter, konferanser og andre kilder, samt utdrag fra andre kilder ved behov. Artiklene velges ut av emneansvarlig.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYG1371 2.5 15.08.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
12.12.2017

Innlevering
12.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.