BRFO3000 - Semesteroppgave i årsregnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 HJELPEMIDD

Faglig innhold

Praktisk gjennomføring av årsregnskap.

Læringsutbytte

Studentene har:
Kunnskaper
- kunnskap om praktisk årsoppgjørsarbeid, herunder krav til årsregnskap for små aksjeselskaper
- kunnskap om hvordan man finner fram til og anvender lover, forskrifter og standarder for å utarbeide årsregnskap og ligningspapirer for aksjeselskaper som er i samsvar med aktuelle krav, samt begrunner løsninger i denne forbindelse
- kunnskap om hvordan regnskapsprogrammer anvendes i regnskapsproduksjon og rapportering, samt sikring av at krav til spesifikasjoner og dokumentasjon, herunder kontrollspor, oppfylles

Studentene kan:
Ferdigheter
- konstruere sentrale økonomiske og regnskapsmessige sammenhenger for en tenkt bedrift, samt legge opp en hensiktsmessig kontoplan og utarbeide et overordnet budsjett
- anvende dataverktøy for å registrere regnskapsopplysninger og utarbeide pliktig rapportering, herunder regnskapsoppstillinger, spesifikasjoner, noter og ligningspapirer
- kvalitetssikre årsregnskap og ligningspapirer ved bruk av avstemminger og regnskapsanalyse
- fullføre og levere et komplett årsoppgjør med ligningspapirer for et aksjeselskap

Studentene kan:
Generell kompetanse
- tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
- formidle hvordan dataprogrammer anvendes i praktisk regnskapsarbeid
- delta i diskusjoner om hvordan ulike tema innen fagområder som regnskap, skatt og merverdiavgift henger sammen i praksis
- bidra og støtte oppunder nytenkning og i innovasjonsprosesser
- reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
- se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Studentene blir inndelt i grupper hvor hver gruppe består av 2 til 3 studenter. Prosjektoppgave som veiledes gruppevis. Selvstendig arbeid. Plenumsforelesninger.

Mer om vurdering

Studenter som ikke leverer innen tidsfristen må levere i mai påfølgende år. Dersom det oppstår særskilte årsaker (for eksempel sykdom), kan studenter søke om utsettelse til 31. august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

Forutsetningen for å skrive en semesteroppgave er at man er registrert som 3. års student på én av spesialiseringsretningene ved Handelshøyskolen i Trondheim i det studieåret semesteroppgaven skrives. BØA2033 Årsregnskap må være gjennomført før man begynner med semesteroppgaven.
Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Bachelor i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AF3025 7.5 01.08.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 HJELPEMIDD

Innlevering
26.04.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.