BMPA5051 - Strategisk ledelse og styring i et offentlig perspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal bidra til å utvikle en forståelse for strategisk ledelse og økonomisk styring i offentlig sektor. Studenten skal kunne identifisere, analysere, utforme og gjennomføre strategiske beslutninger.
• Strategiske utfordringer og krav til strategisk ledelse og styring
• Analyse av strategisk posisjon og strategiske styringsmuligheter
• Strategiutvikling, innovasjon og endring i et styringsperspektiv
• Strategiiverksetting - fra ideer til strategisk handling

Læringsutbytte

Kunnskaper
• har inngående forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om hvilke strategiske
utfordringer offentlig sektor i Norge står overfor med fornyete krav til offentlig styring og innsikt i og forståelse av hvordan slike utfordringer kan møtes
• har kunnskap om formålet med og innholdet i strategi og strategiprosesser
• har kunnskap om økonomistyring i et strategisk perspektiv
• har kunnskap om innholdet i og behovet for sentrale analyser
• har kunnskap om verdien av strategiprosesser og strategidokumenter som
styringsverktøy
Ferdigheter
• skal kunne se og reflektere over ulike perspektiv i forståelsen av strategi
• skal kunne forklare sammenhenger mellom ulike deler i strategiprosessen
• skal kunne utvikle og lede en strategiprosess
• skal kunne implementere strategi og lede endring og innovasjon
Generell kunnskap
• kan anvende sine teoretiske, metodiske og erfaringsbaserte kunnskaper og utvikle en analytisk og reflektert tilnærming i utøvelse av offentlig styring i egen virksomhet
• kan bidra til styring og utvikling av virksomheter innen offentlig sektor gjennom å utvikle og lede strategiske prosesser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, casediskusjoner, gruppearbeid og øvelser.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av prosjektskisse og presentasjon

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglement.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Public Administration (ØAMPA3)

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskravet til studiet.
Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett ved studieprogrammet Master of Public Administration ved NTNU.

Kursmateriell

Bøker:
Busch, Tor, Erik Johnsen, Stein Jonny Valstad, Jan Ole Vanebo (2007): Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Oslo : Universitetsforlaget. Kap. 1,3,6,10 ISBN 978-82-15-00999-5
Busch, Tor, Erik Johnsen, Kurt Klaudi Klausen, Jan Ole Vanebo (red.) (2011): Modernisering av offentlig sektor: trender, ideer og praksiser. 3. utg. Oslo : Universitetsforlaget. Kap. 1-5, 13
ISBN 978-82-15-01908-6
Busch, Tor..[et al.] (eds.) (2013): Public management in the twenty-first century: trends, ideas and practices. Oslo : Universitetsforlaget. Kap. 1-3 ISBN 978-82-15-02199-7
Johnsen, Åge (red.), En strategisk offentlig sektor, Bergen (2014), Fagbokforlaget (alle kapitler unntatt kap. 5 og 9) ISBN 978-82-450-1556-0
Artikkelsamling:
Andersen, Ole Johan, Levi Gårseth- Nesbakk og Terese Bondas ( red). (2015); Innovasjoner i offentlig tjenesteyting – Vågal reise med behov for allierte, Bergen: Fagbokforlaget ( Kap 2)
Busch, Tor (2005), Økonomistyring i et organisasjonsteoretisk perspektiv, I: Døving, E, og Johnsen, Å. (red.) Organisasjonsteori på norsk, Bergen (2005), Fagbokforlaget
Busch, Tor, Johnsen, Erik og Jan Ole Vanebo (2009), Busch, Tor, Johnsen, Erik og Jan Ole Vanebo (2009), Økonomistyring i det offentlige, 4. utg., Oslo, Universitetsforlaget, 4. utg., Oslo, Universitetsforlaget , kap. 2 Økonomistyring- noen sentrale dimensjoner og kap. 6 Målstyring
Johnson, Gerry, Richard Whittington, Kevan Scholes (2011): Exploring strategy. 9th. ed. Harlow: FT Prentice Hall,
ISBN 978-0-273-73549-6, kap 3 og 15
Kaplan, Robert S. og David P. Norton (1992), The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance, Harvard Business Review. Jan-febr.
Ørstavik Sørheim, Ragne og Tollefsen, Sigrid (2014), Strategisk styring i staten, I: Johnsen, Åge (red.), En strategisk offentlig sektor, Bergen (2014), Fagbokforlaget
I tillegg kommer forelesningsnotater lagt ut på Itslearning.
Anbefalt støttelitteratur
Busch, Tor, Johnsen, Erik og Jan Ole Vanebo (2009), Økonomistyring i det offentlige, 4. utg., Oslo, Universitetsforlaget
Busch, Tor, Erik Johnsen, Stein Jonny Valstad, Jan Ole Vanebo (2009): Strategisk ABCD : analyseverktøy for strategisk ledelse: Arbeidshefte til boka Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget, ISBN 978-82-15-01573-6
Johnson, Gerry, Richard Whittington, Kevan Scholes (2011): Exploring strategy. 9th. ed., Harlow: FT Prentice Hall, ISBN 978-0-273-73549-6

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BMPA5052 7.5 01.01.2018
MPA751 10.0 01.01.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.