BMPA4012 - Organisasjon og ledelse i et offentlig perspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 20/100
Hjemmeeksamen 80/100 1 uker

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet skal bidra til å utvikle en helhetlig forståelse for de organisasjonsmessige og ledelsesmessige problemstillinger knyttet til styring i og av offentlige virksomheter. Det vil bli lagt vekt på at studentene skal tilegne seg innsikt i alle relevante aspekter av faget organisasjon og ledelse.
- Organisasjonsforståelser og styringsperspektiver
- Ledelse og ledelsesmessige utfordringer innen offentlig sektor
- Institusjoner som redskap for atferdsstyring
- Intra- og inter-organisatorisk relasjoner sett i et styringsperspektiv, samt tverrsektoriell utvikling
- Ulike tilnærminger til analyse av organisasjonsmessige og styringsmessige forhold

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten:
- har kunnskap om sentrale organisasjonsmessige og ledelsesmessige perspektiver på styring
- skal kunne redegjøre for sentrale forhold ved offentlig styring ut i fra de ulike organisasjonsmessige og ledelsesmessige teoriene/perspektivene
- har grunnleggende kunnskap om tenkningen som ligger til grunn for de ulike teoriene/perspektivene

Ferdigheter
Studenten:
- kan bruke kunnskapen innenfor organisasjons- og ledelsesteori til drøfte sentrale spørsmål innen offentlig styring, både skriftlig og muntlig
- kan reflektere over og anvende fagets sentrale teorier og perspektiver

Generell kompetanse
Studenten:
- kan oppdatere sine kunnskaper innen emnet gjennom aktivt å søke kilder for dette
- kan arbeide selvstendig med definerte oppgaver som innsamling av fagstoff, bearbeiding av dette og utarbeidelse av en skriftlig eller muntlig framstilling
- kan søke opp, kritisk vurdere og bruke informasjon fra ulike kilder og faglitteratur til å belyse et saksforhold og drøfte aktuelle problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil være problemorientert og det vil legges stor vekt på å trekke inn konkrete eksempler. I tillegg til forelesninger vil det benyttes casediskusjoner og gruppearbeid. Studentene skal som del av undervisningen skrive små prosjektoppgaver og beskrive problemstillinger fra egen organisasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • En gruppebasert innlevering

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglement.
Utsatt eksamen kan ha en annen vurderingsordning enn ordinær eksamen
Kandidatene vil bli trukket ut til muntlig forsvar av det skriftlige arbeidet i ett av følgende emner: BMPA4012, BMPA4022 eller BMPA4032.
Eventuell muntlig eksamen vektes slik at den teller 20% av endelig karakter i emnet og begge delene må bestås for å få karakter i emnet. Loddtrekning vil foregå med en studentrepresentant tilstede.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Public Administration (ØAMPA3)

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskravet til studiet.
Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett ved studieprogrammet Master of Public Administration ved NTNU.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BMPA4015 10.0 01.01.2018
MPA12 10.0 01.01.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 20/100 23.01.2018
Høst ORD Hjemmeeksamen 80/100

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
16.11.2017

Innlevering
23.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.