course-details-portlet

BLOG390 - Bacheloroppgave -logistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100 A

Faglig innhold

Studentene må velge bacheloroppgave innenfor studieprogrammets logistikkemner for å oppnå graden Bachelor i logistikk. Det åpnes likevel for at studenter fra studieretninger innen økonomi, ledelse og bærekraft kan være deltager på grupper, så lenge logistikk er hovedtemaet. Studentene velger primært oppgaver fra en portefølje sammensatt av temaer fra næringslivsaktører eller faglig ansatte ved NTNU. Prosjekter initiert av studentene selv i samråd med ekstern oppdragsgiver kan også godkjennes.

Læringsutbytte

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold innen logistikk. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg:

Kunnskaper

 • Kunnskap om teori innen en selvvalgt del av sitt fagområde
 • Kunnskap om vitenskapelig metodisk arbeid
 • Kjenne til forskning- og/eller utviklingsarbeid innenfor valgt fagområde

Ferdigheter

 • Kunne utarbeide, avgrense og gå i dybden på konkrete problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i teoretisk og empirisk materiale
 • Kunne analysere og reflektere over eget materiale og komme fram til en konkret løsning på problemstillingen
 • Kunne identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under veiledning
 • Kunne å gjennomføre, dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte

Generell kompetanse:

 • Ha innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske utfordringer av relevans for problemstillingen
 • Ha bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser i et helhetlig perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har ingen ordinær undervisning, men det tilbys noen korte samlinger for å dele relevant informasjon som er aktuell for alle studenter. Studenter skal arbeide i grupper på primært 3 deltagere, -unntaksvis 2, og tilbys inntil 10 timer veiledning pr prosjekt, med tillegg av tilbakemelding på ett utkast. Veiledning tilbys på norsk eller engelsk.

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Søknad om tildeling av prosjektide og gruppesammensetning
 • Prosjektplan og prosjektavtale
 • Logg
 • Poster
 • Individuelt refleksjonsnotat

I tillegg:

Muntlig presentasjon er en del av emnets vurderingsform, og studentene har obligatorisk frammøte under alle dagene presentasjonene for studenter innen logistikk og økonomi, ledelse og bærekraft foregår. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav-se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Utfyllende om vurderingsform:

Skriftlig rapport inkl. norsk og engelsk sammendrag. Rapporten må være underskrevet av alle deltagerne i gruppen og levert innen oppsatt frist for å bli vurdert. I tillegg skal det gjennomføres en muntlig presentasjon av prosjektet, og på bakgrunn av denne kan sensoratet justere en foreløpig karakter på det skriftlige arbeidet med en karakter opp eller ned, og endelig karakter fastsettes. Det kreves at skriftlig rapport skal være bestått (bedre enn F) for at studentgruppen kan fremstilles for muntlig presentasjon. Hvert prosjekt vurderes av to sensorer, hvorav minst en sensor er ekstern. Forøvrig vises til retningslinjer for gjennomføring av emnet, som vil bli presentert og arkivert i emnerom på Blackboard ved oppstart.

Utfyllende om kontinuasjon:

Ved ikke bestått bacheloroppgave gis det anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester. Her tilbys inntil 5 timer veiledning. Ved behov for ytterligere forsøk, må kandidatene levere helt ny oppgave og følge ordinær prosedyre for emnet på kontinuasjonstidspunktet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkledelse (BLOG)

Forkunnskapskrav

BLOG390 er kun tilgjengelig for studenter som har fulgt studieprogrammet som hadde 10 og 5 ECTS emner. Innen 01.09 det studieåret bacheloroppgaven skal utføres, må kandidaten ha bestått minimum 100 studiepoeng. Disse studiepoengene må være fra 1.-4. semester og inkludere bestått eksamen i REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk (10 ECTS) og SMF1182 Vitenskapelige metoder (5 ECTS).

Kursmateriell

Faglige læremidler avhengig av oppgavens tema.

Anbefalte metode-, forsknings- og vitenskapelige læremidler:

A. Johannessen, L. Christoffersen og P. A. Tufte. Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag, ISBN: 9788279353195

R. Hammervold. En kort innføring i SPSS: Anvendelser innen multivariate statstikk. ISBN: 9788251928847

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU