course-details-portlet

BIA3100 - Fiskehelse og velferd

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer

Faglig innhold

Faglig innhold

En økende andel av mat i global sammenheng produseres i akvakultur. Fiskeoppdrett har utviklet seg til å bli en av Norges viktigste eksportnæringer, og det er en uttalt politisk målsetting at produksjonen skal øke i tida som kommer. En forutsetning for økning er at produksjonen er bærekraftig.

Bærekraftig fiskeoppdrett innebærer at produksjonen ikke skal påvirke havmiljøet, inkludert ville fiskepopulasjoner: Oppdrett skal dessuten være bærekraftig mht fiskevelferd, fiskehelse som påvirker dødelighet/svinn hos oppdrettsfisken. Spesifikke, smittsomme sjukdommer har spesiell betydning i store, tette populasjoner. Det er nødvendig å kjenne smittereservoar, mekanismene for sykdomsutbrudd og prinsipper for smittespredning for å prioritere metoder for sjukdomskontroll og biosikkerhet i fiskeoppdrett.

God fiskevelferd er et viktig i oppdrettsnæringen for produksjonsresultat, omdømme og bærekraft. I tillegg til dokumentasjon av god helse/fravær av sjukdom, er det ulike metoder og måleparametere for å måle eller evaluere fiskevelferd. I en oppdrettssituasjon utsettes fiskepopulasjonene for mange påkjenninger som utløser stress; økt fisketetthet, endret vannkvalitet, fôringssituasjon/næringsopptak, samt ulike former for handtering, behandling og annen manipulering. Velferd kan måles både via operative og laboratoriebaserte velferdsindikatorer.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten skal ha oversikt over årsaker til sykdom hos oppdrettsfisk relatert til patogener, feilernæring og uheldig miljø. Videre skal det utvikles forståelse for hvordan smittsomme sjukdommer utvikler seg i populasjoner og sprer seg i miljøet, samt å forstå generelle prinsipper og tiltak for å forebygge introduksjon og videre spredning av smittestoffer. Kandidaten skal ha kunnskap om spesifikke smittsomme/infeksiøse men også ikke infeksiøse sykdommer. Videre skal studenten ha kunnskap om betydningen av god fiskevelferd, og metoder for å måle/dokumentere fiskevelferden.

Ferdigheter: Studenten skal kunne beskrive generelle prinsipper for smittespredning og smittekontroll for sjukdommer hos oppdrettsfisk, samt betydningen av viktige smittsomme sjukdommer med vekt på forhold av betydning for å forebygge smitteintroduksjon. Videre skal kandidaten beskrive andre sykdommer som ikke er knyttet opp mot virus, bakterier og parasitter og årsakene til disse samt å gjøre rede for ulike metoder for å dokumentere fiskevelferd.

Generell kompetanse:

 • Ha kunnskap om fiskehelse og fiskevelferd for i bærekraftig fiskeoppdrett
 • Kjenne betydningen av ulike sykdommer, overvåking og sykdomskontroll
 • Forstå ulike prinsipper og metoder for overvåkning av fiskevelferd
 • Forstå samspillet mellom stress, god helse og velferd hos oppdrettsfisken.

Læringsformer og aktiviteter

Total arbeidsmengde per student tilsvarer ca. 200 timer. Av dette vil planfestede aktiviteter utgjøre ca. 70 timer:

 • Fysiske og digitale forelesninger: 30 timer.
 • Inntil tre samlinger: 40 timer

Obligatoriske aktiviteter

 • Inntil fire obligatoriske oppgaver
 • Obligatorisk presentasjon

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være gjennomført.

 • Godkjente oppgaver og presentasjon

Ved forbedring (gjentak) eller stryk av muntlig eksamen vil man kunne ta eksamen ved neste termin uavhengig av undervisning i emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad.

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI3069 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Akvakultur
 • Marin biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Fakultet for naturvitenskap

Administrativ enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU