course-details-portlet

BI3066 - Marin Yngelproduksjon

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 75/100 1 timer E
Rapport 25/100

Faglig innhold

Fiskenes reproduksjonsstrategier og gytebiologi blir sett i sammenheng med hvordan dette påvirker generell embryonalutvikling og tidlige livsstadier hos fisk. Vekst og funksjonell utvikling hos ulike typer fiskelarver blir gjennomgått og sammenlignet med andre dyregrupper. Betydningen av næringsforhold og hvilke miljøforhold organismene er tilpasset i forhold til deres følsomhet for ulike miljøfaktorer både i naturen og i oppdrettssammenheng blir belyst. Kurset fokuserer spesielt på utviklingen av marine pelagiske fiskelarver, og hvordan biologiske rammebetingelser og oppdrettsbetingelser er med på å bestemme videre vekst og utvikling. Emnet behandler også kultivering av mikroalger og dyreplankton som benyttes som fôr ved startforing av marine fiskelarver. Det gis en innføring i disse artenes fysiologi og vekstkinetikk, samt dyrkingsteknikk for produksjon av artene. Laboratoriekurset omfatter praktiske øvelser i dyrking av mikroalger, dyreplankton og marine fiskelarver.

Læringsutbytte

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Hvordan fiskeartenes reproduksjonsstrategi og gytebiologi påvirker avkommets utviklingsmønster, levedyktighet og miljøtilpasning
 • Komparativ funksjonell utvikling hos fisk, fra befrukting til adult stadium
 • Fiskelarvers miljø- og næringskrav, med marine pelagiske fisk som modellorganismer
 • Kultiveringsmetoder og grunnleggende biologi for mikroalger og zooplanktonarter.

Ferdigheter:

 • Vurdere grunnleggende miljøkrav og økologisk nisje for embryo/larver hos fisk ut fra fiskens gytebiologi og avkommets morfologiske karaktertrekk
 • Identifisere kritiske stadier og faktorer for kultivering av tidlige livsstadier hos fisk, og forutsi mulige effekter av miljøvariasjoner
 • Utforme og gjennomføre kultiveringsregimer for fiskelarver og levende fôrorganismer basert på styring av vannkvalitet og larvenes miljø- og næringskrav
 • Evaluere fôrkvalitet, vekst og funksjonell utvikling for larver under eksperimentelle og kommersielle kultiveringsforhold

Generell kompetanse (holdninger):

 • Vise en dypere forståelse av hvordan dyrkingsbetingelser på virker levendefôrets egenskaper
 • Ha en god forståelse av plastisiteten i fiskelarvers utvikling og av hvordan miljøbetingelser (vannkvalitet, næringskvalitet, fôringsstrategi, etc) kan påvirke yngelproduksjon/rekruttering både i naturen og i oppdrett.

Læringsmål

 • Etter å ha fullført kurset skal studentene ha teoretisk og praktisk kunnskap om utvikling, fysiologi, vekstkinetikk og dyrkningsteknikk hos fiskelarver og hos mikroalger og dyreplankton som benyttes som for ved startforing av marine fiskelarver.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går intensivt i mars/april, med forelesninger og laboratorieøvelser.

Emnet er adgangsbegrenset.

Laboratoriekurset er obligatorisk, og evalueringen av laboratorierapporten skal vektlegges 25% av totalkarakter i emnet.

Mer om vurdering

Emnet består av to vurderingsdeler: muntlig eksamen (75%) og labrapport (25%). Hver del gis egen karakter. Hvis begge deler blir vurdert til bestått kan en totalkarakter for emnet regnes ut.

I tilfelle stryk eller gjentak:

Eksamen: avsluttende eksamen avholdes i eksamensperioden hvert semester.

Labrapport: man må følge undervisning på nytt og levere ny labrapport.

Eksamensspråk: Engelsk

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Kursmateriell

Blir oppgitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI3065 4.0 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Zoofysiologi
 • Akvakultur
 • Biologi
 • Marin biologi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 75/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU