BI3066 - Marine Juvenile Production

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 25/100
Muntlig eksamen 75/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer

Faglig innhold

Fiskenes reproduksjonsstrategier og gytebiologi blir sett i sammenheng med hvilke følger dette får for generell embryonalutvikling og tidlige livsstadier hos fisk. Vekst og funksjonell utvikling hos ulike typer fiskelarver blir gjennomgått og sammenlignet med andre dyregrupper. Betydningen av næringsforhold og hvilke miljøforhold organismene er tilpasset i forhold til deres følsomhet for ulike miljøfaktorer både i naturen og i oppdrettssammenheng blir belyst. Kurset fokuserer spesielt på utviklingen av marine pelagiske fiskelarver, og hvordan biologiske rammebetingelser og oppdrettsbetingelser er med på å bestemme videre vekst og utvikling.

Emnet behandler også kultivering av mikroalger og dyreplankton som benyttes som for ved startforing av marine fiskelarver. Det gis en innføring i artenes fysiologi og vekstkinetikk, samt dyrkingsteknikk for produksjon av artene. Laboratoriekurset omfatter praktiske øvelser i dyrking av mikroalger, dyreplankton og marine fiskelarver.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
Hvordan fiskeartenes reproduksjonsstrategi og gytebiologi påvirker avkommets utviklingsmønster, levedyktighet og miljøtilpasning
Komparativ funksjonell utvikling hos fisk, fra befrukting til adult stadium
Fiskelarvers miljø- og næringskrav, med marine pelagiske fisk som modellorganismer
Kultiveringsmetoder og grunnleggende biologi for mikroalger og zooplanktonarter.

Ferdigheter:
Vurdere grunnleggende miljøkrav og økologisk nisje for embryo/larver hos fisk ut fra fiskens gytebiologi og avkommets morfologiske karaktertrekk
Identifisere kritiske stadier og faktorer for kultivering av tidlige livsstadier hos fisk, og forutsi mulige effekter av miljøvariasjoner
Utforme kultiveringsregimer for fiskelarver og levende fôrorganismer basert på styring av vannkvalitet og larvenes miljø- og næringskrav
Evaluere fôrkvalitet, vekst og funksjonell utvikling for larver under eksperimentelle og kommersielle kultiveringsforhold

Generell kompetanse (holdninger):
- dypere forståelse av hvordan dyrkingsbetingelser på virker levendefôrets egenskaper
- god forståelse av plastisiteten i fiskelarvers utvikling
- god forståelse av hvordan miljøbetingelser (vannkvalitet, næringskvalitet, fôringsstrategi, etc) kan påvirke yngelproduksjon/rekruttering både i naturen og i oppdrett.

Læringsmål
Etter å ha fullført kurset skal studentene ha teoretisk og praktisk kunnskap om fysiologi, vekstkinetikk og dyrkningsteknikk hos fiskelarver og hos mikroalger og dyreplankton som benyttes som for ved startforing av marine fiskelarver.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning: 30 timer
Laboratoriekurs: 30 timer, obligatorisk

Ved eksamen utenfor undervisningstermin kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Emnet kan også tas til avsluttende mastereksamen i stedet for BI3091.
Læringsformer og aktiviteter
Forelesninger: 24 timer Laboratoriekurs: 30 timer, obligatorisk. Emnet går intensivt i mars/april. Emnet er adgangsbegrenset (12 plasser)

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

All assessment components included in the course must be passed. If fail or retake it is the written final exam you are taken again. If appealing it’s the written final exam to which the appeal refers, if not anything else are specifiesd.
Assessment of parts are given in % points. Examinations can be held oraly outside teaching semester.

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Blir oppgitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI3065 4.0 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 25/100
Høst ORD Muntlig eksamen 75/100
Vår ORD Rapport 25/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 28.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.