BI302511 - Laboratoriemedisin, medisinsk biokjemi og patologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

medisinsk biokjemi

nukleærmedisin

klinisk farmakologi

patologi, herunder histopatologi, immunhistokjemi og cytologi

arbeidsmiljøfaktorer og internkontrollsystemer

kvalitetssikring

godkjenningsordninger

helsevesenets og laboratoriets organisering

utvikling av bioingeniørenes fagområde

retningslinjer for skriftlige arbeider

generelle krav til formulering av problemstilling

vitenskapelig forskningsmetode

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Studenten skal

Ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innen fagområdene.

Kunne dokumentere kvaliteten på laboratorietekniske prosedyrer .

Tilegne seg kunnskap om kroppens normale prosesser og prosesser som gjenspeiler sykdom i flere av kroppens organer.

Ha grunnlag for å forstå hvorfor spesifikke biokjemiske prinsipper benyttes til å måle eller påvise bestemte stoffer. Slik kunnskap utgjør kriterier for utvelgelse av analyser og vurdering av analysekvalitet.

Kjenne til forsknings- og utviklings- arbeid innenfor fagområdet.

        

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Studenten skal

Forstå biologisk variasjon og analyseresultatenes kliniske relevans.

Kunne vurdere et prøvesvars medisinske sannsynlighet, dvs. analysekvalitet i forhold til medisinsk problemstilling.

Kunne prioritere en analyse foran en annen i nødhjelps-situasjoner.

Kunne beherske relevante faglige verktøy og teknikker.

        

Læringsutbytte - Kompetanse:

Studenten skal

utvikle evne til faglig helhetstenkning på tvers av hovedemnener 

kunne holde seg oppdatert om sentral kunnskap innenfor fagområdet.

kunne kommunisere om faglige temaer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og laboratoriearbeid. Det legges vekt på studentaktive læringsformer, gruppeoppgaver og prosjektoppgaver.        

Obligatoriske arbeidskrav:

 Obligatorisk (100%) deltaking i laboratoriekurs. Obligatorisk arbeid og rapporter må være godkjent for å få gå opp til eksamen.Halve klassen trekkes ut til en fire timers praktisk passeringstest i laboratoriearbeid som må være bestått for å gå opp til teoretisk eksamen. Den andre halvparten av klassen skal gjennomføre en praktisk passeringstest i BI301511 Laboratoriemedisin, Transfusjonsmedisin og mikrobiologi. Oppgaver blir avgjort ved trekking.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (702BI)

Forkunnskapskrav

Medisinsk laboratorieteknologi. Godkjent obligatorisk arbeid i fagene Instrumentell analyse og Innføring i patologi.

Kursmateriell

Obligatorisk:

: - Kompendier i klinisk kjemi (Faglærer orienterer)
Bishop, m. fl.: Clinical Chemistry. Principles, Procedures, Correlations, Lipincott Williams, ISBN: ISBN 0-7817-1776-0
: Patologi: (Faglærer orienterer)

Tillegg:

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI301107 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 07.12.2017 09:00 G331 , F424 - Eget rom
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.