course-details-portlet

BI2073 - Praktisk miljøtoksikologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig presentasjon 30/100 1 timer F
Labrapport 1 20/100
Semesteroppgave 30/100
Labrapport 2 20/100

Faglig innhold

Laboratoriekurset gir en innføring i metoder som brukes i forskning på eksponering og effekter av kjemiske miljøgifter på biologiske systemer. Obligatorisk labkurs (etter Påskeferie) og semesteroppgave. Studenten skal skrive 2-3 individuelle lab rapporter (alle bør være godkjent) og individuel semesteroppgave (valgt tema innenfor miljøtoksikologi). Endelige labrapporten (40%), semesteroppgave (50%) og muntlig presentasjon av semesteroppgave (10%) telles alle til sluttkarakter.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Emnet gir en innføring i vitenskapelig praksis som brukes til å studere eksponering og effekter av miljøgifter på biologiske systemer (fra molekyl til økosystemnivå).

Ferdigheter:

Kurset vil gi erfaring i bruk av noen enkle metoder brukt til påvisning av miljøgifter og deres effekt på biologiske systemer, enkle statistiske analyser og vurdering av oppnådde resultater, samt skriftlig og muntlig presentasjon .

Generell kompetanse:

Kandidaten har kompetanse i håndtering av kjemiske stoffer, kunnskap til HMS på lab, og forstår enkle metoder brukt in miljøtoksikologi og relaterte miljømessige problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Øvinger og seminar

Prosjektoppgave (semesteroppgave): obligatorisk.

Laboratoriekurs: 30 timer, obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent prosjektoppgave
  • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

Vurdering er basert på 2 lab rapporter (teller 20% hver på total karakter) og en semesteroppgave (30%) etterfulgt av en muntlig presentasjon (30%).

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Det vil bli gitt karakter i hver vurdering, som til sammen vil gi en samlet karakter i emnet. Ved stryk i en av delene, eller ved forbedring av karakter, kan hver av delvurderingene (skriftlig rapport eller semesteroppgave) tas individuelt i emnet. Ved klage/begrunnelse av karakter, vil dette gis etter samlet karakter i faget er publisert. Begge vurderingene er påklagbar. Obligatoriske aktiviteter fra tidligere år vil bli godkjent ved gjentak av emnet.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

Må være påmeldt TBI4110 i samme semesteret eller må ha vært igjennom den teoretiske delen av TBI4110 tidligere.

Kursmateriell

Labhefte og vitenskapelig literatur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2025 2.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Zoofysiologi
  • Zoologisk økologi
  • Biologi
  • Cellebiologi
  • Marin biologi
  • Økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Labrapport 1 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Labrapport 2 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesteroppgave 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig presentasjon 30/100 F
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Labrapport 1 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Labrapport 2 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig presentasjon 30/100 F
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU