course-details-portlet

BI2073 - Praktisk miljøtoksikologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 40/100 1 semestre HJELPEMIDD
Oppgave 60/100 1 semestre

Faglig innhold

Laboratoriekurset gir en innføring i metoder som brukes i forksning på eksponering og effekter av kjemiske miljøgifter på biologiske systemer. Obligatorisk labkurs (etter Påskeferie) og semesteroppgave. Studenten skal skrive 2-3 individuelle lab rapporter (alle bør være godkjent) og individuel semesteroppgave (valgt tema innenfor miljøtoksikologi). Endelige labrapporten (40%), semesteroppgave (50%) og muntlig presentasjon av semesteroppgave (10%) telles alle til sluttkarakter.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Emnet gir en innføring i vitenskapelig praksis som brukes til å studere eksponering og effekter av miljøgifter på biologiske systemer (fra molekyl til økosystemnivå).

Ferdigheter
Kurset vil gi erfaring i bruk av noen enkle metoder brukt til påvisning av miljøgifter og deres effekt på biologiske systemer, enkle statistiske analyser og vurdering av oppnådde resultater, samt skriftlig og muntlig presentasjon .

Generell kompetanse:
Kandidaten har kompetanse i håndtering av kjemiske stoffer, kunnskap til HMS på lab, og forstår enkle metoder brukt in miljøtoksikologi og relaterte miljømessige problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektoppgave: obligatorisk.
Laboratoriekurs: 30 timer, obligatorisk.
Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent prosjektoppgave
  • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Det gis karakter på de enkelte delene (delvurdering), og én samlet karakter til slutt.
Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig rapport eller semesteroppgave som vurderes på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Må være påmeldt TBI4110 i samme semesteret eller må ha vært igjennom den teoretiske delen av TBI4110 tidligere.

Kursmateriell

Labhefte og vitenskapelig literatur.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Zoofysiologi
  • Zoologisk økologi
  • Biologi
  • Cellebiologi
  • Marin biologi
  • Økologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 40/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU