BEV3201 - Innføring i signalanalyse i Matlab

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 1 timer D

Faglig innhold

Emnet vil gi en innføring i signalanalyse i Matlab. Emnet vil inkludere momenter innen signalanalyse som digitalisering og data-sampling, signal-støy-forhold, datafiltrering, seleksjon av tidsperioder og beregning av relevante signalkarakteristikker. Emnet vil inkludere utførelse av grunnleggende operasjoner i Matlab som importering og eksportering av data, visualisering av data, programmering av enkle logiske strukturer, bruk av funksjoner, indeksering av datavektorer og -matriser og automatisering av større datamengder. Emnet vil bruke oppgaver og eksempler fra GPS, akselerometer, kraft, 3D-bevegelse, NIRS og elektrofysiologisk data (EMG, EEG og/eller EKG) for å belyse bruk og fortolkning av signalanalyse innen bevegelsesvitenskap.

Læringsutbytte

Etter endt kurs kan studenten…
• Gjøre rede for viktige momenter innen signalanalyse; digitalisering, signal-støy-forhold, datafiltrering og seleksjon av tidsperioder, og hvordan disse momentene påvirker beregning av relevante signalkarakteristikker.
• Forklare viktige momenter i dataanalyseadministrasjon som filnavn og mappestruktur
• Anvende grunnleggende operasjoner i Matlab som importering og eksportering av data, visualisering av data, programmering av enkle logiske strukturer, indeksering av datavektorer og -matriser og automatisering av større datamengder
• Lage et Matlab-script som kan lese data, forbedre datakvalitet, visualisere resultat og få ut relevante signalkarakteristikker av ulike signaler relevant for bevegelsesvitenskap
• Tolke ulike signaler (GPS, akselerometer, kraft, 3D-bevegelse, NIRS og elektrofysiologisk data) på bakgrunn av relevant teori
• Foreta signalanalyse ved bruk av grunnleggende operasjoner i Matlab
• Forklare sentrale begreper innen signalanalyse
• Reflektere rundt betydningen av ulike momenter i signalanalyse for datakvalitet og videre statistiske analyser

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er modul basert med åtte samlinger på inntil 5 timer som inkluderer noen forelesninger, men mest praktiske øvelser i Matlab. Studentene forventes å jobbe med oppgavene mellom samlingene og å delta på alle aktivitetene. Emnet undervises på engelsk ved behov og all kommunikasjon må være på engelsk hvis internasjonale studenter er påmeldt.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70% obl oppmøte øving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (MBEV)
Medisin, ikke-ordinære studenter (MDDIV)

Forkunnskapskrav

Som for opptak til masterprogram i medisin-, helse- og sosialfag. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på masterprogrammer i medisin-, helse- og sosialfag.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV8003 5.0 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100 D 06.12.2017 09:00
Vår ORD Muntlig eksamen** 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Eksamen 28.5, 29.5 og 31.5
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.