BEV2101 - Måling av fysisk aktivitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager A

Faglig innhold

Emnet fokuserer på bruk av ulike metoder for måling av fysisk aktivitet. Emnet vil gi en innføring i bruk av selvrapportering og kroppsbårne sensorer for å måle fysisk aktivitet i ulike populasjoner som f.eks. eldre, barn, pasientgrupper og idrettsutøvere. Videre vil det bli fokusert på anvendelsesområder for ny sensorteknologi som f.eks., identifisering av ulike typer aktivitet, aktivitetsmønster, energiforbruk og feltmålinger på store populasjoner. Øvinger og demonstrasjoner vil bli benyttet for å belyse bruk av de ulike målemetodene og dataanalyse.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten kunne…

Kunnskap:

* Beskrive ulike metoder for måling av fysisk aktivitet

* Forklare hvordan ulike typer bærbare sensorer fungerer og hva de måler

Ferdighet:

* Anvende ulike metoder for å estimere fysisk aktivitetsnivå

* Tolke og rapportere ulike typer målinger av fysisk aktivitet

* Vurdere fordeler og ulemper ved bruk av ulike instrumenter for måling av fysisk aktivitet i ulike populasjoner

Generell kompetanse:

* Presentere både muntlig og skriftlig (rapport) eget arbeid.

* Beskrive den vanlige oppbygningen av en vitenskapelig artikkel (IMRaD prinsippet)

* Reflektere rundt etiske utfordringer relatert til bruk av bærbar teknologi

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent deltagelse på øvinger
  • Presentasjon/rapport

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

Minimum 30 sp. av BEV1010, BEV1011, BEV1012, BEV1013 og BEV 1014. Emnet har studierettskrav, som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 A

Utlevering
13.12.2017

Innlevering
20.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.