course-details-portlet

BBOA6015 - Introduksjon til bærekraftig bedriftsøkonomi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Hovedtema faglig innhold:
• hvordan forstå bedriftsøkonomi og økonomistyring i lys av bærekraft
• kostnadsforståelse og kalkylemodeller som oppmerksomhetsskapende aktiviteter
• ulike beslutningsproblemer
• prestasjonsmåling
• bærekraftsrapportering

Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelse:
Kunnskaper
Studenten skal ha:
• grunnleggende innsikt i økonomistyring og bedriftsøkonomiens fundament
• god kjennskap til hvilke modeller som brukes i ulike beslutningssammenhenger og hvilke kriterier som gjelder for å velge ulike modeller
• kjenne til og kunne vurderer miljø- og samfunnskonsekvenser av bedriftens virksomhet i et livsløpsperspektiv
• forstå grunnlaget for "trippel bunnlinje"-tenking og konsekvensene for strategiske vurderinger av virksomheten


Ferdigheter
Studenten skal være i stand til å:
• vurdere og velge ut egnede analysemodeller sett i lys av bærekraft
• gjennomføre egne bedriftsøkonomiske analyser gjennom å skille mellom relevant og irrelevant informasjon, herunder vurdere både finansiell og ikke-finansiell informasjon
• reflektere over og evaluere analyser utført av andre

Generell kompetanse
Studenten kan kritisk vurdere forutsetningene økonomiske analyser bygger på.

Læringsformer og aktiviteter

All undervisning forgår på nett uten krav om fysiske samlinger. Undervisningen gjennomføres på elæringssystemet Blackboard, der studentene blir gitt tilgang etter at de er registrert og opptatt ved NTNU.
Det blir publisert læringsmateriell (videoer, oppgaver og øvinger) som knyttes til hvert tema som inngår i emnet. Oppgaver og øvinger kan med fordel gjøres i grupper som studentene selv kan definere.
Mesteparten av aktiviteten er asynkron, men noen unntak:
Det vil bli avholdt et «live» oppstartsseminar 17. september kl. 0900 -1200 og en «live» spørretime 22. oktober kl. 0900-1100. Det er viktig at alle har mulighet til å delta via nett disse dagene.
Det vil også bli gitt én individuell veiledning til prosjektoppgaven etter nærmere avtale.

Mer om vurdering

Prosjektoppgave fortrinnsvis i grupper på 2-3 personer som teller 100 %. Den vurderes Bestått/Ikke bestått. Problemstillingen i oppgaven skal primært ta utgangspunkt i en konkret virksomhet, fortrinnsvis der studentene jobber. Detaljer om prosjektoppgaven gis i oppstartsseminaret. Innleveringsfristen er 20. november.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Eksternfinansiert kurstilbud (ØAEKSKURS)

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomistyring
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 17.11.2020

Innlevering 20.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU