BBOA3050 - Verdsettelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet gir innsikt i teori og praktisk anvendelse av verdsettingsmodeller som er sentrale i regnskap og revisjon.

Se læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten
- kjenner teorier for sammenheng mellom risiko og forventet avkastning
- kjenner anvendte verdsettelsesmetoder
- kjenner til forskjeller og likheter mellom markedsbasert egenkapital, aksjelovgivningens egenkapitalbegrep og regnskapsmessige egenkapital
- har kjennskap til årsaker til at det kan være avvik mellom regnskapsmessig rentabilitet (måling av internrente) og avkastningskrav

Ferdigheter
Studenten
- kan fastsette avkastningskrav for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi
- kan anvende verdsettingsmodeller for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi
- kan gjøre rede for metoder og usikkerhet i regnskapsestimater og foretaksverdi
- kan analysere og anvende regnskapsinformasjon til verdsettingsformål
- kan gjøre vurderinger rundt forsvarlig egenkapital

Generell kompetanse
Studenten
- kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
- kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
- kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
- kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
- kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Plenumsforelesninger og oppgaveløsninger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk gruppeoppgave med inntil 3 deltakere

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Regnskap og revisjon (ØABACHBRR)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Bachelor i regnskap og revisjon ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Med forbehold om endringer. Endelig pensum vil foreligge ved semesterstart. Kaldestad, Yngve Møller, Bjarne, "Veridvurdering. Teoretiske modeller og praktiske teknikker for å verdsette selskaper", 2016 (eller senere utgaver). Øvrig læringsmateriale som er gjort tilgjengelig på digital læringsplattform.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 02.12.2017 09:00 E6 , R D1-185 Datasal , KJL21 , KJL1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.