BBOA2035 - Regnskap og budsjett i offentlig sektor

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer ALLE

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i kommunal og statlig regnskapsføring, økonomistyring og rapportering.

Fylkeskommunal og kommunal regnskapsføring og rapportering:
Gjennomgang av anordningsprinsippet, det kommunale regnskapssystemet, grunnleggende bestemmelser/kommunelovens regnskapsprinsipper (lover, forskrifter, regnskapsstandarder), årsregnskapets oppstillingsplaner og innhold, noter og økonomiregelverk og intern kontroll.
Kort innføring i KOSTRA.
Inngående kjennskap til spesielle føringer i kommuneregnskapet, vurderingsregler av poster i balansen.
Avslutning av kommuneregnskap.

Statlig regnskapsføring og rapportering:
Kort innføring i statlige institusjoner.
Hovedtrekkene i statens budsjett- og regnskapssystemer.
Hovedprinsippene for statlig budsjett- og regnskapsføring.
Gjennomgang av Stortingets bevilgningsreglement og statens økonomireglement.
Gjennomgang av relevante Stortingsmeldinger og Stortingsproposisjoner.
Kort om regnskapsorganisasjon i statsforvaltningen, konsernkontoordningen.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal ha kjennskap til kommunal og statlig regnskapsføring, økonomistyring og rapportering.
Studenten skal kjenne sentrale bestemmelser for budsjett, regnskap og økonomistyring for kommunene og statlige virksomheter, herunder periodisert regnskap i staten

Ferdigheter
Studenten skal kunne diskutere og løse ulike problemstillinger innenfor kommunalt og statlig regnskap med utgangspunkt i gjeldende lov- og forskriftsverk, veiledninger og regnskapsstandarder, herunder skal studenten kunne avslutte et kommuneregnskap og et statlig virksomhetsregnskap med utgangspunkt i et begrenset tallmateriale. Studentene skal kunne planlegge og kvalitetssikre budsjettprosesser slik at budsjettet tilfredstiller gjeldende lov- og forskriftskrav og er egnet for økonomistyringsformål.

Generell kompetanse
Studenten
- kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
- kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
- kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
- kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
- kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Plenumsforelesninger og oppgaveløsninger i grupper.

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Regnskap og revisjon (ØABACHBRR)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Bachelor i regnskap og revisjon ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Sunde, Ø. (2014): Kommuneregnskapet: regnskapsrapporter, regnskapsprinsipper, 7. utgave NKK Kommunaløkonomisk forlag. Forbehold om endringer.

Endelig pensumliste vil foreligge ved semesterstart.

Utdelt materiale /materiale på Itslearning, herunder materiale og oppgaver innen budsjettprosesser i offentlig sektor.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BØA3035 5.0 01.01.2014
RE335 5.0 01.01.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 ALLE 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.